Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Съвет на настоятелите

  Членове на настоятелството

  1. Акад. Дамян Дамянов – член на УС на Съюза на учените в България и зам.-председател на БАН
  2. Инж. Димо Димов, изпълнителен директор на „ Автомагистрали – Черно море” АД
  3. Фикрет Индже, председател на Надзорния съвет на „Алкомет” АД и председател на управителния съвет на Българо-турската търговско-индустриална камара
  4. Ася Асенова, нотариус
  5. Магдалена Парлакчиева, Райфайзен банк