Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Нормативни документи

  Закон за насърчаване на научните изследвания

  Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри

  Национална педагогическа мрежа

  Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020

  Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. (обн. – ДВ, бр. 47 от 13.06.2017 г., приета с решение на НС от 07.06.2017 г.)

  Национална програма за развитие: България 2020 – тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2017–2019 г.

  Национална програма за развитие: България 2030

  Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023 г.)

  Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030

  Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.

  „България 2020г.“: Националните приоритети в образованието и науката

  Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“

  Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност