Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Факултет по природни науки

  Структура

  Факултетът по природни науки включва 5 катедри:

  • Растителна защита, ботаника и зоология (виж сайта на катедрата)
  • Биология (виж сайта на катедрата)
  • География, регионално развитие и туризъм (виж профила на катедрата)
  • Физика и астрономия
  • Химия
  Направления

  Добре уредените възрожденски училища стават благоприятна основа непосредствено след Освобождението през 1879 г. в гр. Шумен да се открие първият педагогически курс. През 1919 г. педагогическият курс се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 г. той става Факултет-филиал на Софийския университет. На неговата база през 1971 г. се открива Висш педагогически институт, който от 1995 г. прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Днес в направлението се осъществява обучение в следните специалности:

  ОКС „бакалавър“:
  • Педагогика на обучението по биология и физика
  • Педагогика на обучението по биология и химия
  • Педагогика на обучението по география и биология
  • Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда
  • Педагогика на обучението по природни науки
  • Биология и физика
  • Биология и химия
  • География и биология
  ОКС „магистър“:
  • Педагогика на обучението по биология и химия – магистърска програма „Дидактика на биологията и здравното образование“
  • Педагогика на обучението по география и биология – магистърска програма „География и интерактивно образование“
  • Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда – магистърска програма „Методология на обучението по химия и опазване на околната среда“.
  ОНС „доктор“:
  • Методика на обучението по География
  • Методика на обучението по Химия и опазване на околната среда

  Обучение в направление „Туризъм“ в Шуменския университет се осъществява от 2002 г. В направлението се обучават студенти в ОКС „бакалавър“ в специалността „Туризъм“.

  Обучение в направление „Физически науки“ в Шуменския университет се осъществява от 1971 г. През тази година от съществуващия дотогава Факултет-филиал на Софийския университет се открива Висш педагогически институт. През 1995 г. Висшия педагогически институт прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Днес в направлението се осъществява обучение в следните специалности:

  ОКС „бакалавър“:
  • Астрономия
  • Астрономия и метеорология
  • Медицинска физика и радиоекология
  • Физика
  ОКС „магистър“:
  • Физика – магистърска програма „Астрофизика“
  • Физика – магистърска програма „Медицинска физика”
  • Физика – магистърска програма „Метеорология“.
  ОНС „доктор“:
  • Астрофизика

  Обучение в направление „Химически науки“ в Шуменския университет се осъществява от 1971 г. През тази година от съществуващия дотогава Факултет-филиал на Софийския университет се открива Висш педагогически институт. През 1995 г. Висшия педагогически институт прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Днес в направлението се осъществява обучение в следните специалности:

  ОКС „бакалавър“:
  • Медицинска химия
  • Химия
  ОКС „магистър“:
  • Химия – магистърска програма „Екологична химия“
  • Химия – магистърска програма „Екологични биотехнологии и контрол на храни“
  • Химия – магистърска програма „Органична химия“
  • Химия – магистърска програма „Химични аспекти в растителната защита“
  ОНС „доктор“:
  • Органична химия

  Обучение в направление „Биологически науки“ в Шуменския университет се осъществява от 1971 г. През тази година от съществуващия дотогава Факултет-филиал на Софийския университет се открива Висш педагогически институт. През 1995 г. Висшия педагогически институт прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. През същата година в направлението е разкрита нова специалност – Екология и опазване на околната среда. Днес в направлението се осъществява обучение в следните специалности:

  ОКС „бакалавър“:
  • Екология и опазване на околната среда
  ОКС „магистър“:
  • Екология и опазване на околната среда – магистърска програма „Биотероризъм и безопасност на храни“
  • Екология и опазване на околната среда – магистърска програма „Екология на лечебните растения“
  • Екология и опазване на околната среда – магистърска програма „Екология на микроорганизмите, биотехнологии, пречистване и контрол“
  • Екология и опазване на околната среда – магистърска програма „Управление и опазване на екосистемите“
  ОНС „доктор“:
  • Екология и опазване на околната среда

  Това е най-новото направление във Факултета по природни науки и единствено по рода си в университетите в Североизточна България. Акредитирано е с Решение на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика (ПКПНМИ) на Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) с Протокол №19 от 05.10.2015 г. В направлението се обучават студенти в следните специалности:

  ОКС „бакалавър“:
  • География и регионална политика
  ОКС „магистър“:
  • География и регионална политика – магистърска програма „Приложна география и географски информационни системи“

  Обучение в направление „Растителна защита“ в Шуменския университет се осъществява от 2002 г. В направлението се обучават студенти в следните специалности:

  ОКС „бакалавър“:
  • Растителна защита.
  ОКС „магистър“:
  • Растителна защита – магистърска програма „Растителна защита“ (след бакалавър и след професионален бакалавър)
  Специалности
  • ОКС „бакалавър“
  • ОКС „магистър“
  Докторски програми
  • Астрофизика
  • Екология и опазване на околната среда
  • Методика на обучението по География
  • Методика на обучението по Химия и опазване на околната среда
  • Органична химия
  Научни центрове
  Академичен състав

  Академичният състав на Факултета по природни науки включва 55 преподаватели на основен трудов договор. От тях 31 са хабилитирани: 12 професори и 19 доценти. Към нехабилитираните преподаватели се отнасят 8 главни асистенти и 16 асистенти. 38 от преподавателите притежават научната степен „доктор”, а 4 – научната степен „доктор на науките“.

  База за обучение

  Факултетът по природни науки разполага със специализирани лаборатории за провеждане на практически занятия по физика, астрономия, химия, биология, география, растителна защита. Факултетът има 3 собствени компютърни лаборатории (Корпус 1 – лаборатории 212 и 412; Корпус 3 – лаборатория 518). Освен тях се ползват и още 8 от компютърните лаборатории на Шуменския университет, разположени в Корпус 3. Към Факултета действа Астрономически център с Астрономическа обсерватория, Център за работа с изявени ученици и Специализирана лаборатория по ГИС с научна библиотека.
  Студентите от специалност „Туризъм“ се обучават в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) на Шуменския университет.

  Възможности
  • Научни конференции
  • Проекти
  • Стипендии
  История

  1971 г. – Създаден е Природо-математически факултет на Висшия педагогически институт в гр. Шумен.
  1990 г. – Научните направления на Природо-математическия факултет се преобразуват в самостоятелни факултети: Математически, Физически, Химически и Биологически.
  2001 г. – Три от факултетите – Физически, Химически и Биологически се обединяват във Факултет по природни науки.