Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Факултет по природни науки

  Структура

  Факултетът по природни науки включва 5 катедри:

  Направления

  Добре уредените възрожденски училища стават благоприятна основа непосредствено след Освобождението през 1879 г. в гр. Шумен да се открие първият педагогически курс. През 1919 г. педагогическият курс се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 г. той става Факултет-филиал на Софийския университет. На неговата база през 1971 г. се открива Висш педагогически институт, който от 1995 г. прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Днес в направлението се осъществява обучение в следните специалности:

  ОКС „бакалавър“:
  • Педагогика на обучението по природни науки
  • Биология и химия
  • География и биология
  ОКС „магистър“:
  • Педагогика на обучението по биология и химия – магистърска програма „Дидактика на биологията и здравното образование“
  • Педагогика на обучението по география и биология – магистърска програма „География и интерактивно образование“
  • Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда – магистърска програма „Методология на обучението по химия и опазване на околната среда“.
  ОНС „доктор“:
  • Методика на обучението по биология и здравно образование
  • Методика на обучението по география
  • Методика на обучението по химия и опазване на околната среда

  Обучение в направление „Туризъм“ в Шуменския университет се осъществява от 2002 г. В направлението се обучават студенти в ОКС „бакалавър“ в специалността „Туризъм“.

  Обучение в направление „Физически науки“ в Шуменския университет се осъществява от 1971 г. През тази година от съществуващия дотогава Факултет-филиал на Софийския университет се открива Висш педагогически институт. През 1995 г. Висшия педагогически институт прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Днес в направлението се осъществява обучение в следните специалности:

  ОКС „бакалавър“:
  • Астрономия и метеорология
  • Биология и физика
  • Медицинска физика и радиоекология
  ОКС „магистър“:
  • Физика – магистърска програма „Астрофизика“
  • Физика – магистърска програма „Медицинска физика“
  • Физика – магистърска програма „Метеорология“.
  ОНС „доктор“:
  • Астрофизика
  • Медицинска физика

  Обучение в направление „Химически науки“ в Шуменския университет се осъществява от 1971 г. През тази година от съществуващия дотогава Факултет-филиал на Софийския университет се открива Висш педагогически институт. През 1995 г. Висшия педагогически институт прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Днес в направлението се осъществява обучение в следните специалности:

  ОКС „бакалавър“:
  • Медицинска химия
  ОКС „магистър“:
  • Медицинска химия – магистърска програма „Медицинска химия“
  • Химия – магистърска програма „Екологична химия“
  • Химия – магистърска програма „Екологични биотехнологии и контрол на храни“
  • Химия – магистърска програма „Органична химия“
  • Химия – магистърска програма „Химични аспекти в растителната защита“
  ОНС „доктор“:
  • Неорганична химия
  • Органична химия

  Обучение в направление „Биологически науки“ в Шуменския университет се осъществява от 1971 г. През тази година от съществуващия дотогава Факултет-филиал на Софийския университет се открива Висш педагогически институт. През 1995 г. Висшия педагогически институт прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. През същата година в направлението е разкрита нова специалност – Екология и опазване на околната среда. Днес в направлението се осъществява обучение в следните специалности:

  ОКС „бакалавър“:
  • Екология и опазване на околната среда
  ОКС „магистър“:
  • Екология и опазване на околната среда – магистърска програма „Биотероризъм и безопасност на храни“
  • Екология и опазване на околната среда – магистърска програма „Екология на лечебните растения“
  • Екология и опазване на околната среда – магистърска програма „Екология на микроорганизмите, биотехнологии, пречистване и контрол“
  • Екология и опазване на околната среда – магистърска програма „Управление и опазване на екосистемите“
  • Екология и опазване на околната среда – магистърска програма „Управление и опазване на екосистемите“ на английски език
  ОНС „доктор“:
  • Екология и опазване на околната среда
  • Екология и опазване на околната среда на английски език

  Това е най-новото направление във Факултета по природни науки и единствено по рода си в университетите в Североизточна България. Акредитирано е с Решение на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика (ПКПНМИ) на Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) с Протокол №19 от 05.10.2015 г. В направлението се обучават студенти в следните специалности:

  ОКС „бакалавър“:
  • География и регионална политика
  ОКС „магистър“:
  • География и регионална политика – магистърска програма „Приложна география и географски информационни системи“
  • География и регионална политика – магистърска програма „Регионално развитие и туризъм

  Обучение в направление „Растителна защита“ в Шуменския университет се осъществява от 2002 г. В направлението се обучават студенти в следните специалности:

  ОКС „бакалавър“:
  • Растителна защита.
  ОКС „магистър“:
  • Растителна защита – магистърска програма „Растителна защита“ (след бакалавър и след професионален бакалавър)
  Специалности
  • ОКС „бакалавър“
  • ОКС „магистър“
  Докторски програми
  • Астрофизика
  • Екология и опазване на околната среда
  • Екология и опазване на околната среда на английски език
  • Медицинска физика
  • Методика на обучението по Биология и здравно образование
  • Методика на обучението по География
  • Методика на обучението по Химия и опазване на околната среда
  • Неорганична химия
  • Органична химия
  Научни центрове
  Академичен състав

  Академичният състав на Факултета по природни науки включва 49 преподаватели на основен трудов договор. От тях 29 са хабилитирани: 12 професори и 17 доценти. Към нехабилитираните преподаватели се отнасят 12 главни асистенти и 8 асистенти и преподаватели. 42 от преподавателите притежават образователната и научна степен „доктор”.

  База за обучение

  Факултетът по природни науки разполага със специализирани лаборатории за провеждане на практически занятия по физика, астрономия, химия, биология, география, растителна защита. Факултетът има 3 собствени компютърни лаборатории (Корпус 1 – лаборатории 212 и 412; Корпус 3 – лаборатория 518). Освен тях се ползват и още 8 от компютърните лаборатории на Шуменския университет, разположени в Корпус 3. Към Факултета действа Астрономически център, Център по природни науки с Астрономическа обсерватория, Център за работа с изявени ученици и Специализирана лаборатория по ГИС с научна библиотека.

  Възможности
  История

  1971 г. – Създаден е Природо-математически факултет на Висшия педагогически институт в гр. Шумен.
  1990 г. – Научните направления на Природо-математическия факултет се преобразуват в самостоятелни факултети: Математически, Физически, Химически и Биологически.
  2001 г. – Три от факултетите – Физически, Химически и Биологически се обединяват във Факултет по природни науки.