Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Проекти

  Ден на морето 2022

  Постер

  Ден на биоразнообразието 2022

  Постер

  22 април 2021 – Ден на Земята

  Черна мида | Бели миди | Риби


   

  2022

  BSB-998 „LET’S CYCLE AT THE BLACK SEA“ по Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн (Cross-Border Cooperation Black Sea Basin Programme), с финансираща организация – Европейска комисия, Европейски съюз по Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн (2014 – 2020). Период на изпълнение: 2020-2022

  Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, NatuResEdu, Период на изпълнение: 2021-2023

  Екосистемен подход за оценка на биоразнообразието и състоянието на популации на ключови видове риби от българското крайбрежие на Черно море, КП-06-ПН-41/2, Фонд „Научни изследвания” на МОН, Период на изпълнение: 2020-2023

  Комплексно екотоксикологично изследване на псамофилни видове миди от сублиторални местообитания на българската акватория на Черно море, КП-06ПН31/1, Фонд „Научни изследвания” на МОН, Период на изпълнение: 2019-2022

  Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62С0* Понто-сарматски степи в района на Калиакра, Проект №12578/24.04.2019 г., Период на изпълнение: 2019-2022

  Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците. BG16M1OP002-3.003-0001, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Период на изпълнение: 2018-2022

  Споделена визия за екологичната мрежа “НАТУРА 2000” в област Шумен, BG16M1OP002-3.019-0023-C01. Период на изпълнение: 2020-2022

  Студентски практики – Фаза 2, BG05М2ОР001-2.013-0001, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Период на изпълнение: 2020-2023

  Консорциум „Регионален астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО)“, №Д01-157/28.08.2018 г., финансиран по Национална пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) към МОН

  Консорциум „Българска наблюдателна станция на пан-Европейския нискочестотен радиотелескоп LOFAR (LOFAR-BG)“, №Д01-389/18.12.2020 г.

  Избрани активни галактични ядра и звезди от Местната група – астрофизика във времевия домейн, №ДН 18/10 от 11.12.2017 г.

  Подобряване природозащитното състояние на природно местообитание 2130 „Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)“ по параметър „Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“, и природно местообитание 2180 „Облесени дюни“ по параметър „Площ“, Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“, №ВА-008/11.11.2021 г., Период на изпълнение: 2022-2023

  Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, РД-08-80/09.02.2022 г.

  Изследване и популяризиране на геоглобалните проблеми на регионално ниво, РД-08-95/16.02.2022 г.

  Изследване на различни типове променливи звезди, РД-08-100/16.02.2022 г.

  Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза III, РД-08-113/23.02.2022 г.

  Актуални проблеми в химията, РД-08-160/04.03.2022 г.

  XX Национална конференция с международно участие „Природни науки‘2022“, РД-08-122/25.02.2022 г.

  Селекция на сортове зърнено-бобови култури (обикновен зрял фасул, леща, грах и нахут) с висок продуктивен потенциал, екологична пластичност и устойчивост към абиотични и биотични стресови фактори, Проект №ЗФТК 8 (Заповед РД 05-193/21.07.2020 на Председателя на ССА), Период на изпълнение: 2020-2023

  Създаване, изучаване и съхранение на генетични ресурси от праскови, нектарини и череши, Водеща организация: Институт по овощарство – Пловдив, Период на изпълнение: 2022-2025

  2021

  BSB-998 „LET’S CYCLE AT THE BLACK SEA“ по Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн (Cross-Border Cooperation Black Sea Basin Programme), с финансираща организация – Европейска комисия, Европейски съюз по Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн (2014 – 2020). Период на изпълнение: 2020-2022

  Среднозимно преброяване на водолюбивите птици, Координира се за Европа от Wetlands International и за България от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Период на изпълнение: 2021    

  Екосистемен подход за оценка на биоразнообразието и състоянието на популации на ключови видове риби от българското крайбрежие на Черно море, КП-06-ПН-41/2, Фонд „Научни изследвания” на МОН, Период на изпълнение: 2020-2023

  Комплексно екотоксикологично изследване на псамофилни видове миди от сублиторални местообитания на българската акватория на Черно море, КП-06ПН31/1, Фонд „Научни изследвания” на МОН, Период на изпълнение: 2019-2022

  Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62С0* Понто-сарматски степи в района на Калиакра, Проект №12578/24.04.2019 г., Период на изпълнение: 2019-2022

  Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците. BG16M1OP002-3.003-0001, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Период на изпълнение: 2018-2022

  Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани  микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., Период на изпълнение: 2018-2021

  Споделена визия за екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ в област Шумен, BG16M1OP002-3.019-0023-C01. Продължителност: 2020-2022

  Студентски практики – Фаза 2, BG05М2ОР001-2.013-0001, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Период на изпълнение: 2020-2023

  Четвърта научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“, ноември 2021 г. посветена на 50 години Шуменски университет (50 години заедно пишем историята) и 30 години география в ШУ. Период на изпълнение: 2021

  Селекция, генетични ресурси и биотехнологии при череша, праскова и нектарина, Проект №Р-183, Институт по овощарство – Пловдив, ССА, Период на изпълнение: 2018-2021 

  Избрани активни галактични ядра и звезди от Местната група – астрофизика във времевия домейн, №ДН 18/10 от 11.12.2017 г., Период на изпълнение: 2017-2021 

  Консорциум „Регионален астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО)“, финансиран по Национална пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) към МОН

  Консорциум „Българска наблюдателна станция на пан-Европейския нискочестотен радиотелескоп LOFAR (LOFAR-BG)“, №Д01-389/18.12.2020 г.

  Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, NatuResEdu, Период на изпълнение: 2021-2023

  Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, РД-08-67/25.01.2021 г.

  Приложение на съвременните географски, регионални и туристически изследвания в условията на криза, РД-08-68/26.01.2021 г.

  Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза II, РД-08-109/02.02.2021 г.

  Изследване на различни типове променливи звезди, РД-08-125/03.02.2021 г.

  Актуални проблеми в химията, РД-08-131/04.02.2021 г.

  XIХ Национална конференция с международно участие „Природни науки’2021”, РД-08-126/03.02.2021 г.

  Оценка на въздействието на чуждите видове насекоми и риска от тяхното въвеждане в агроценозите в България, Проект, финансиран със средства, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на Лесотехнически университет научна дейност, Период на разработване: 2020-2021

  2020

  METRICS – (Multimodal pET/mRi Imaging with Cyclotronproduced 52.51Mn and stable paramagnetic Mn iSotopes. Водеща организация: Национални Лаборатории на Леняро (National Laboratories of Legnaro, INFN, Italy), LNL, Commissione Nazionale 5 (CSN5) към Националния Институт по Ядрена Физика (Италия), Период на изпълнение: 2018-2020

  Проект Investigation about the photoluminescence properties in the NIR (Near Infra Red) region and the photothermal effectiveness of Nano-Sea-Urchins. RicercascientificaDOR Anno 2018 – protDOR1850921 на Университета в Падуа, Период на изпълнение: 2018-2020

  Спектрално и фотометрично изследване на променливи звезди, Проект по ЕБР с Полша БАН: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория в партньорство с: Център по астрономия към Университета „Николай Коперник“ в Торун (Полша), Период на изпълнение: 2018-2020

  BSB-998 „LET’S CYCLE AT THE BLACK SEA“ по Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн (Cross-Border Cooperation Black Sea Basin Programme), с финансираща организация – Европейска комисия, Европейски съюз по Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн (2014 – 2020). Период на изпълнение: 2020-2022

  Екосистемен подход за оценка на биоразнообразието и състоянието на популации на ключови видове риби от българското крайбрежие на Черно море, КП-06-ПН-41/2, Фонд „Научни изследвания” на МОН, Период на изпълнение: 2020-2023

  Комплексно екотоксикологично изследване на псамофилни видове миди от сублиторални местообитания на българската акватория на Черно море, КП-06ПН31/1, Фонд „Научни изследвания” на МОН, Период на изпълнение: 2019-2022

  Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62С0* понто-сарматски степи в района на Калиакра, Проект №12578/24.04.2019 г., Период на изпълнение: 2019-2022

  Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците. BG16M1OP002-3.003-0001, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Период на изпълнение: 2018-2022

  Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, ИКТвНОС, Период на изпълнение: 2018-2020

  Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани  микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., Период на изпълнение: 2018-2021

  Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози, Проект на Селскостопанска академия, Номер ПОЗМ 235/ССА, Период на изпълнение: 2017-2020

  Национална програма „Млади учени и постдокторанти“, Период на изпълнение: 2018-2020

  Споделена визия за екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ в област Шумен, BG16M1OP002-3.019-0023-C01. Продължителност: 2020-2022

  Студентски практики – Фаза 2, BG05М2ОР001-2.013-0001, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Период на изпълнение: 2020-2023

  Селекция и семепроизводство на цвекло, сорго, суданка, соргосуданкови хибриди, захарни форми и стевия за устойчиво производство на качествена суровина, Проект №Р-9, Земеделски Институт, гр. Шумен, Период на изпълнение: 2017-2020

  Актуални проблеми в химията, РД-08-117/03.02.2020 г.

  Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, РД-08-104/30.01.2020 г.

  Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза 1, РД-08-135/04.02.2020 г.

  От атома до Космоса, РД-08-116/03.02.2020 г.

  Изследване на различни типове променливи звезди, РД-08-122/03.02.2020 г.

  Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм, РД-08-118/03.02.2020 г.

  Разработване и окомплектоване на термодинамична база от данни за природни геохимични системи, РД-08-124/03.02.2020 г.

  Изследване на ресурсния потенциал на туристически райони в България, РД-08-141/05.02.2020 г.

  XVIII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2020”, РД-08-77/24.01.2020 г.

  2019

  METRICS – (Multimodal pET/mRi Imaging with Cyclotronproduced 52.51Mn and stable paramagnetic Mn iSotopes. Водеща организация: Национални Лаборатории на Леняро (National Laboratories of Legnaro, INFN, Italy), LNL, Commissione Nazionale 5 (CSN5) към Националния Институт по Ядрена Физика (Италия), Период на изпълнение: 2018-2020

  Проект Investigation about the photoluminescence properties in the NIR (Near Infra Red) region and the photothermal effectiveness of Nano-Sea-Urchins. RicercascientificaDOR Anno 2018 – protDOR1850921 на Университета в Падуа, Период на изпълнение: 2018-2020

  Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социо-екологични изследвания (eLTER: Long-Term Ecosystem Research in Europe), Период на изпълнение: 2015-2019

  Спектрално и фотометрично изследване на променливи звезди, Проект по ЕБР с Полша БАН: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория в партньорство с: Център по астрономия към Университета „Николай Коперник“ в Торун (Полша), Период на изпълнение: 2018-2020

  Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците. 00740-2017-0006. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Период на изпълнение: 2018-2022

  Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО, ДН 08/20, Фонд научни изследвания на МОН, Период на изпълнение: 2017-2019

  Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, ИКТвНОС, Период на изпълнение: 2018-2020

  Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани  микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., Период на изпълнение: 2018-2021

  Шумен – зеленият град, финансиран по Програма „Ти и Лидл за по-добър живот“, #Лидл България – 2018 – 14. Период на изпълнение: 2018-2019

  Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози, Проект на Селскостопанска академия, Номер ПОЗМ 235/ССА, Период на изпълнение: 2017-2020

  Студентски практики – Фаза I, BG05М2ОР001-2.002-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., Период на изпълнение: 2016-2018

  Национална програма „Млади учени и постдокторанти“, Период на изпълнение: 2018-2020

  Риборазвъдна дейност язовир „Антимово“ водно тяло от категория „Езеро“ с код (BG1DU000L002), Период на изпълнение: 2019

  Риборазвъдна дейност язовир „Звънарци“ водно тяло от категория „Езеро“ с код (BG1DJ100L008), Период на изпълнение: 2019

  Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62С0* Понто-сарматски степи в района на Калиакра, Проект №12578/24.04.2019 г., Период на изпълнение: 2019-2022

  Селекция и семепроизводство на цвекло, сорго, суданка, соргосуданкови хибриди, захарни форми и стевия за устойчиво производство на качествена суровина, Проект №Р-9, Земеделски Институт, гр. Шумен, Период на изпълнение: 2017-2020

  Съвременни научни разработки в химията, РД-08-94/01.02.2019

  Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, РД-08-104/01.02.2019

  Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза 2, РД-08-73/29.01.2019

  От атома до Космоса, РД-08-92/31.01.2019

  Изследване на различни типове променливи звезди, РД-08-37/17.01.2019

  Ресурсният потенциал като възможност за трансгранично сътрудничество, РД-08-121/04.02.2019

  Разработване и окомплектоване на термодинамична база от данни за природни геохимични системи, РД-08-120/04.02.2019

  XVII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2019”, РД-08-48/21.01.2019

  Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични и биохимични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., РД-08-45/18.01.2019

  2018

  METRICS – (Multimodal pET/mRi Imaging with Cyclotronproduced 52.51Mn and stable paramagnetic Mn iSotopes. Водеща организация: Национални Лаборатории на Леняро (National Laboratories of Legnaro, INFN, Italy), LNL, Commissione Nazionale 5 (CSN5) към Националния Институт по Ядрена Физика (Италия), Период на изпълнение: 2018-2020

  Проект Investigation about the photoluminescence properties in the NIR (Near Infra Red) region and the photothermal effectiveness of Nano-Sea-Urchins. Ricerca scientifica DOR Anno 2018 – prot DOR 1850921 на Университета в Падуа, Период на изпълнение: 2018-2020

  TECHN-OSP (Technetium for Hospitals) R&D activities aimed at an industrially-based technology for future homeland accelerator 99mTc production based on a selected cyclotrons’ network in Italy, Период на изпълнение: 2015-2018

  Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социо-екологични изследвания (eLTER: Long-Term Ecosystem Research in Europe), Период на изпълнение: 2015-2019

  Структура и реакции в экзотических ядрах (СТРЕА): процессы с участием экзотических ядер и их механизм, Проект на Обединения институт за ядрени изследвания, гр. Дубна, Русия. Работата е по тема на ОИЯИ 01-3-1114-2014/2018 “Теория  на ядрената структура и ядрените реакции”, Период на изпълнение: 2014-2018

  Изготвяне на Европейски атлас на гнездящите птици, Период на изпълнение: 2016-2018

  Прогноза и борба с определени видове от Grapholitha и Cydia, чрез използване на нови екологични методи за устойчиво земеделие, №SL 01/2 Договор № 01/5 Двустранно сътрудничество със Словакия, ФНИ на МОН, Период на изпълнение: 2016-2018

  Analysis of the composition of non-ferrous metals from the first known centers of metal art in medieval Bulgaria, „IPERON CH – Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage“, European Horizon 2020 Programme: “Financial support by the Access to Research Infrastructures activity in the Horizon 2020 Programme of the EU (IPERION CH Grant Agreement n. 654028) is gratefully acknowledged”, Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage, 01.05.2015-30.04.2019 Водеща организация: MTA Atomki, Hungary, Период на изпълнение: 2017-2018

  Спектрално и фотометрично изследване на променливи звезди, Проект по ЕБР с Полша БАН: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория в партньорство с: Център по астрономия към Университета „Николай Коперник“ в Торун (Полша), Период на изпълнение: 2018-2020

  Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, Участници: страните от Европейския съюз, Координира се за Европа от Wetlands International и за България от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Период на изпълнение: 2018

  Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците. 00740-2017-0006. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Период на изпълнение: 2018-2022

  Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО, ДН 08/20, Фонд научни изследвания на МОН, Период на изпълнение: 2017-2019

  Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване, ДМ08/2, Фонд научни изследвания на МОН, Период на изпълнение: 2017-2018

  Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, ИКТвНОС, Период на изпълнение: 2018-2020

  Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани  микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., Период на изпълнение: 2018-2021

  Шумен – зеленият град, финансиран по Програма „Ти и Лидл за по-добър живот“, #Лидл България – 2018 – 14. Период на изпълнение: 2018-2019

  Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози, Проект на Селскостопанска академия, Номер ПОЗМ 235/ССА, Период на изпълнение: 2017-2020

  Студентски практики – Фаза I, BG05М2ОР001-2.002-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., Период на изпълнение: 2016-2018

  Национална програма „Млади учени и постдокторанти“, Период на изпълнение: 2018-2020

  Селекция и семепроизводство на цвекло, сорго, суданка, соргосуданкови хибриди, захарни форми и стевия за устойчиво производство на качествена суровина, Проект №Р-9, Земеделски Институт, гр. Шумен, Период на изпълнение: 2017-2020

  Мониторинг на образователната и научноизследователската дейност на ШУ „Еп. К. Преславски“ в контекста на взаимодействието образование – наука – практика“, РД-08-140/08.02.2018

  Актуални научни изследвания в химията, РД-08-158/09.02.2018

  Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза I, РД-08-120/06.02.2018

  От атома до Космоса, РД-08-142/2018

  Изследване на променливи звезди и малки тела от Слънчевата система, РД-08-112/2018

  Популяризиране на знанията по география, регионална политика и туризъм, РД-08-160/09.02.2018

  Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека, РД-08-167/09.02.2018

  XVI Национална конференция с международно участие „Природни науки’2018”, РД-08-116/06.02.2018

  2017

  TECHN-OSP (Technetium for Hospitals) R&D activities aimed at an industrially-based technology for future homeland accelerator 99mTc production based on a selected cyclotrons’ network in Italy, Период на изпълнение: 2015-2018

  Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социо-екологични изследвания (eLTER: Long-Term Ecosystem Research in Europe), Период на изпълнение: 2015-2019

  Структура и реакции в экзотических ядрах (СТРЕА): процессы с участием экзотических ядер и их механизм, Проект на Обединения институт за ядрени изследвания, гр. Дубна, Русия. Работата е по тема на ОИЯИ 01-3-1114-2014/2018 “Теория  на ядрената структура и ядрените реакции”, Период на изпълнение: 2014-2018

  Spectral properties of 3d ions in solids with potential applications in optics and quantum electronics, Проект с Катедрата по физика към Западния университет в Тимишуара, Румъния, Период на изпълнение: 2016-2017

  Изготвяне на Европейски атлас на гнездящите птици, Период на изпълнение: 2016-2018

  41 Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, координира се за Европа от Wetlands International, а за България от Изпълнителна агенция по околна среда, Период на изпълнение: 2017

  Прогноза и борба с определени видове от Grapholitha и Cydia, чрез използване на нови екологични методи за устойчиво земеделие, №SL 01/2 Договор №01/5 Двустранно сътрудничество със Словакия, ФНИ на МОН, Период на изпълнение: 2016-2018

  Analysis of the composition of non-ferrous metals from the first known centers of metal art in medieval Bulgaria, „IPERON CH – Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage“, European Horizon 2020 Programme: “Financial support by the Access to Research Infrastructures activity in the Horizon 2020 Programme of the EU (IPERION CH Grant Agreement n. 654028) is gratefully acknowledged”, Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage, 01.05.2015-30.04.2019 Водеща организация: MTA Atomki, Hungary, Период на изпълнение: 2017-2018

  Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО, ДН 08/20, Фонд научни изследвания на МОН, Период на изпълнение: 2017-2019

  Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване, ДМ08/2, Фонд научни изследвания на МОН, Период на изпълнение: 2017-2018

  Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести, Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2014-2017

  Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози, Проект на Селскостопанска академия, Номер ПОЗМ 235/ССА, Период на изпълнение: 2017-2020

  Acta Scientifica Naturalis, НП 06/38 от 12.09.2017

  Студентски практики – Фаза I, BG05М2ОР001-2.002-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., Период на изпълнение: 2016-2018

  Селекция и семепроизводство на цвекло, сорго, суданка, соргосуданкови хибриди, захарни форми и стевия за устойчиво производство на качествена суровина, Проект №Р-9, Земеделски Институт, гр. Шумен, Период на изпълнение: 2017-2020

  Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2014-2017

  Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет (2014-2016 г.), РД-08-95/06.02.2017

  Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията, РД-08-98/06.02.2017

  Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя, РД-08-125/06.02.2017

  Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите, РД-08-93/03.02.2017

  Изследване на физични процеси в микро- и макрокосмоса, РД-08-102/06.02.2017

  Изследване на физични характеристики на кондензираната материя и на космически обекти, РД-08-80/03.02.2017

  Оценка на степента на уязвимост от опасни природни явления на селищата и инфраструктурата в Североизточна България, РД-08-103/06.02.2017

  Комуникацията като фактор за развитието на туризма, РД-08-92/03.02.2017

  XV Национална конференция с международно участие „Природни науки 2017”, РД-08-65/01.02.2017

  2016

  GEOTHNK Семантични пътища за изграждане на общество, мислещо пространствено, 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, GEOTHNK,  Проект по 7 РП на ЕС, Период на изпълнение: 2014-2016

  TECHN-OSP (Technetium for Hospitals) R&D activities aimed at an industrially-based technology for future homeland accelerator 99mTc production based on a selected cyclotrons’ network in Italy, Период на изпълнение: 2015-2018

  Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социо-екологични изследвания (eLTER: Long-Term Ecosystem Research in Europe), Период на изпълнение: 2015-2019

  Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA). Проект по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм), програма BG03 „Биоразнообразие и екосистемни услуги“, Период на изпълнение: 2015-2016

  Методическа помощ за оценка на екосистемите и биофизичното им остойностяване (MetEcosMap). Проект по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм), програма BG03 „Биоразнообразие и екосистемни услуги“, Период на изпълнение: 2015-2016

  Структура и реакции в экзотических ядрах (СТРЕА): процессы с участием экзотических ядер и их механизм, Проект на Обединения институт за ядрени изследвания, гр. Дубна, Русия. Работата е по тема на ОИЯИ 01-3-1114-2014/2018 “Теория  на ядрената структура и ядрените реакции”, Период на изпълнение: 2014-2018

  Spectral properties of 3d ions in solids with potential applications in optics and quantum electronics, Проект с Катедрата по физика към Западния университет в Тимишуара, Румъния, Период на изпълнение: 2016-2017

  Изготвяне на Европейски атлас на гнездящите птици, Период на изпълнение: 2016-2018

  40 Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, координира се за Европа от Wetlands International, а за България от Изпълнителна агенция по околна среда, Период на изпълнение: 2016

  Прогноза и борба с определени видове от Grapholitha и Cydia, чрез използване на нови екологични методи за устойчиво земеделие, №SL 01/2 Договор № 01/5 Двустранно сътрудничество със Словакия, ФНИ на МОН, Период на изпълнение: 2016-2018

  Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България, Съфинансиран от Европейската комисия чрез програма Life+, LIFE12 INF BG 000105, Период на изпълнение: 2014-2016

  Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести, Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2014-2017

  Сухоземните костенурки – осигуряване на устойчиво развитие, BG05/878, проект по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г., Период за изпълнение: 2015-2016

  Тайнствените съседи, проект за опазване на влечугите и земноводните, разпространени на територията на рибарската област Шабла-Каварна-Балчик, Проект по МЯРКА BG MIRG SH-K-B/2-2.2, Период на изпълнение: 2015-2016

  Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA), Д-33-86/27.08.2015, ИБЕИ – БАН, Период на изпълнение: 2015-2016

  Acta Scientifica Naturalis, Проект НП 04/92 от 29.10.2016

  Студентски практики – Фаза I, BG05М2ОР001-2.002-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., Период на изпълнение: 2016-2018

  Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2014-2017

  Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

  Социално-икономически проучвания при конвенционални и биологични производствени системи в овощарството, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

  Биологични, технологични и икономически аспекти на микронапояването и химизацията в овощарството, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

  Развитие на микронапояването като интегратор на културни практики за подобряване на растителното производство и икономия на вода и опазване на околната среда, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

  Адаптирани към тенденцията за екстремни отклонения от агроклиматичните норми на методите за селекция и технологичните решения за семепроизводство и устойчиво производство на качествена суровина от цвекло, сорго и суданка, Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2014-2016

  Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България, РД-08-100/05.02.2016

  Мониторинг на дейностите по оценка и управление на качеството на образованието в ШУ, в контекста на новата образователна политика в страната и динамиката на пазара на образователните услуги, РД-08-85/08.02.2016

  Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите, РД-08-70/02.02.2016

  Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти, РД-08-66/02.02.2016

  Изследване на физически процеси в Микро-, Макрокосмоса, РД-08-81/03.02.2016

  Оценка на природния и антропогенен риск в района на Шуменското плато, РД-08-117/08.02.2016

  Алтернативният туризъм като фактор за повишанате та конкурентноспособността на туризма в Североизточния регион на планиране, РД-10-398/07.03.2016

  Изследване на физични характеристики на кондензираната материя и на астероиди, РД-08-86/04.02.2016

  Иновационни практики в научно-експерименталната и образователна дейност по ХООС, PД-08-65/01.02.2016

  Дизайн на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на реакциите им на електрофилна циклизация и циклоизомеризация, РД-08-109/08.02.2016

  ХІV Национална конференция с международно участие „Природни науки 2016“, РД-08-101/02.2016

  2015

  GEOTHNK Семантични пътища за изграждане на общество, мислещо пространствено, 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, GEOTHNK,  Проект по 7 РП на ЕС, Период на изпълнение: 2014-2016

  PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching, SIS-CT-2010-266624, Проект по 7 РП на ЕС програма SP4 – Capacities, Период на изпълнение: 2011-2015

  Ex 60% (60A02 – 2707) Sviluppo di uno strumento per imaging in regione NIR della bioluminescenza in animali di piccola taglia, Univ. of Padua, Italy, LNL, INFN, Italy, Период на изпълнение: 2014-2015

  TECHN-OSP (Technetium for Hospitals) R&D activities aimed at an industrially-based technology for future homeland accelerator 99mTc production based on a selected cyclotrons’ network in Italy, Период на изпълнение: 2015-2018

  Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социо-екологични изследвания (eLTER: Long-Term Ecosystem Research in Europe), Период на изпълнение: 2015-2019

  Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA). Проект по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм), програма BG03 „Биоразнообразие и екосистемни услуги“, Период на изпълнение: 2015-2016

  Методическа помощ за оценка на екосистемите и биофизичното им остойностяване (MetEcosMap). Проект по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм), програма BG03 „Биоразнообразие и екосистемни услуги“, Период на изпълнение: 2015-2016

  Thermodynamic model for nitrate and sulfate binary and complex systems. Consulting project with French Geological Survey (BRGM) and French Agency for Nuclear Waste Management (ANDRA), Период на изпълнение: 2015

  39 Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, координира се за Европа от Wetlands International, а за България от Изпълнителна агенция по околна среда, Период на изпълнение: 2015

  Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска, Договор NoLIFE 09/NAT/BG/000230, финансиран по Програма LIFE + на Европейската Комисия, Период на изпълнение: 2010-2015

  VІІ Международно преброяване на белия щъркел, провежда се веднъж на 10 години едновременно в над 40 страни по света, Българско дружество за защита на птиците, Период на изпълнение: 2013-2015

  Земно покритие и земеползване, LUCAS 2015 – Евростат & Национална почвена служба, проект с участието на 28 страни от Европейския съюз, Период на изпълнение: 2015

  Структура и реакции в экзотических ядрах (СТРЕА): процессы с участием экзотических ядер и их механизм, Проект на Обединения институт за ядрени изследвания, гр. Дубна, Русия. Работата е по тема на ОИЯИ 01-3-1114-2014/2018 “Теория  на ядрената структура и ядрените реакции”, Период на изпълнение: 2014-2018

  Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България, Съфинансиран от Европейската комисия чрез програма Life+, LIFE12 INF BG 000105, Период на изпълнение: 2014-2016

  Създаване на сортове стевия и технологии за отглеждането им в условията на Република  България, Проект R-125 на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2013-2015

  Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести, Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2014-2017

  Променливи звезди и суб-звездни системи, Институт по астрономия с НАО, БАН, Период за изпълнение: 2015

  Комплексно изследване на активни галактични ядра, Институт по астрономия с НАО, БАН, Период за изпълнение: 2015

  Повишаване на професионалните умения в теорията и практиката на астрономията чрез многопрофилно и интерактивно обучение, BG051PO 001-3.3.06-47, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ЕСФ, Период за изпълнение: 2015

  Сухоземните костенурки – осигуряване на устойчиво развитие, BG05/878, проект по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г., Период за изпълнение: 2015-2016

  Тайнствените съседи, проект за опазване на влечугите и земноводните, разпространени на територията на рибарската област Шабла-Каварна-Балчик, Проект по МЯРКА BG MIRG SH-K-B/2-2.2, Период на изпълнение: 2015-2016

  Изготвяне на ОС на ПУ на ЗЗ от НАТУРА 2000 „Калиакра“ и „Белите скали“, БАН – ИБЕИ, Период на изпълнение: 2014-2015

  Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA), Д-33-86/27.08.2015, ИБЕИ – БАН, Период на изпълнение: 2015-2016

  Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2014-2017

  Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

  Социално-икономически проучвания при конвенционални и биологични производствени системи в овощарството, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

  Биологични, технологични и икономически аспекти на микронапояването и химизацията в овощарството, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

  Развитие на микронапояването като интегратор на културни практики за подобряване на растителното производство и икономия на вода и опазване на околната среда, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

  Адаптирани към тенденцията за екстремни отклонения от агроклиматичните норми на методите за селекция и технологичните решения за семепроизводство и устойчиво производство на качествена суровина от цвекло, сорго и суданка, Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2014-2016

  Археоастрономически, етнографски, теологични и художествени аспекти на мегалитите в България и природонаучни характеристики на техните терени, РД-08-275/11.03.2015

  Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в ШУ „Епископ Константин Преславски“, РД-08-308/13.03.2015

  Съхранение и профилактика на фондовете в хранилищата на Университетска библиотека – ШУ „Епископ Константин Преславски”, РД-08-269/11.03.2015

  Насочен синтез на 1,1- и 1,3- бифункционализираните алени и изследване на техните реакции на циклизация, РД-08-248/06.03.2015

  Теоретични и приложни аспекти на изследването на химичните обекти и процеса на обучение, РД-08-255/09.03.2015

  Изследване на физични свойства на кондензираната материя и на малки обекти в Слънчевата система, РД-08-256/09.03.2015

  In vitro и in vivo изследвания на различни биологични обекти, РД-08-266/10.03.2015

  Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациитге на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите, РД-08-271/11.03.2015

  Изследване на физични процеси в Микро-, Макро- и Био-Космоса, РД-08-258/12.03.2015

  Разработване на научно-образователни ресурси по приложна география и ГИС, РД-08-283/12.03.2015

  Ефективно използване и съхраняване на културното и природно наследство в Североизточна България чрез разработване на туристически маршрути, обхващащи комплексно обектите, включени в списъка на ЮНЕСКО, РД-08-313/13.03.2015

  XIII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2015”, РД-08-333/13.03.2015

  2014

  GEOTHNK Семантични пътища за изграждане на общество, мислещо пространствено, 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, GEOTHNK,  Проект по 7 РП на ЕС, Период на изпълнение: 2014-2016

  PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching, SIS-CT-2010-266624, Проект по 7 РП на ЕС програма SP4 – Capacities, Период на изпълнение: 2011-2015

  APOTEMA, Accelerator-driven Production Of TEchnetium/Molybdenum for medical Applications, National Laboratories of Legnaro, INFN, Italy, Период на изпълнение: 2011-2014

  Теоретический анализ на основе микроскопических методов сечений упругого рассеяния реакций развала ядер 11Li и 10,11Be и импульсных распределений их фрагментов, Обединен институт за ядрени изследвания – Дубна, Русия, Период на изпълнение: 2010-2014

  Ex 60% (60A02 – 2707) Sviluppo di uno strumento per imaging in regione NIR della bioluminescenza in animali di piccola taglia, Univ. of Padua, Italy, LNL, INFN, Italy, Период на изпълнение: 2014-2015

  Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска, Договор NoLIFE 09/NAT/BG/000230, финансиран по Програма LIFE + на Европейската Комисия, Период на изпълнение: 2010-2015

  Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, Участници: страните от Европейския съюз, координира се от Wetlands International и Изпълнителна агенция за околна среда, Период на изпълнение: 2013-2014

  VІІ Международно преброяване на белия щъркел, провежда се веднъж на 10 години едновременно в над 40 страни по света, Българско дружество за защита на птиците, Период на изпълнение: 2013-2015

  Оценка и картиране на екосистемни услуги, BG03 МОСВ, Финансираща страна: Норвегия, Тип на конкурса: EEA – 2014, Период на изпълнение: 2014

  Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI, Тип на конкурса и година: H2020 INFRADEV-02-2016, Номер или акроним на проекта: GA 739558 Advance_eLTER, Период на изпълнение: 2014

  European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure, Финансираща организация: ЕU H2020, Тип на конкурса и година: H2020 INFRAIA 2014, Номер или акроним на проекта: GA 654359 eLTER, Период на изпълнение: 2014

  Химията е навсякъде – мрежа 518300-LLP-2011-ITCOMENIUS-CNW, Период на изпълнение: 2013-2014

  Структура и реакции в экзотических ядрах (СТРЕА): процессы с участием экзотических ядер и их механизм, Проект на Обединения институт за ядрени изследвания, гр. Дубна, Русия. Работата е по тема на ОИЯИ 01-3-1114-2014/2018 “Теория  на ядрената структура и ядрените реакции”, Период на изпълнение: 2014-2018

  Дигитализация и визуализация на най-значителните музейни колекции на традиционни костюми и накити чрез представяне на нова 3D технология – виртуален музей, Проект 2007В16IPO006-2011-2-92 от 22.04.2013 г. Сърбия и България. гр. Ниш (Сърбия), гр. Перник, гр. Кюстендил – РИМ (България), Период на изпълнение: 2013-2014

  Разработка на нови методи и софтуер за химическата и фармацевтичната промишленост за компютърно предсказване на нови химически съединения с определени физикохимични свойства или с биологична-активност базирани на нови алгоритми и парaлелна обработка на информацията, Проект FFNNIPO_12_00985 към ФНИ на МОН, Период на изпълнение: 2012-2014

  Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение, Проект BG051PO001-4.3.04-0020, Период на изпълнение: 2012-2014

  Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки, BG51РО001-3.3.06-0003, ОП „Развитие на човешките ресурси“, Период на изпълнение: 2012-2014

  Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието, BG051РО001-3.1.07-0040, Период на изпълнение: 2013-2014

  Студентски практики, BG051PO001-3.3.07-0002, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Продължителност: 2013-2014

  Устройство и управление на ПП „Странджа”, договор reg. DIR- 5113326-5-99, договор reg. DIR-5113326-С-004, ОП „Околна среда”, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Период на изпълнение: 2013-2014

  Дейности по проучване на земноводни и влечуги в СИ България – Природен парк „Златни пясъци“ Договор №DIR-5113326-C-008, ОП „Околна среда”, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Период на изпълнение: 2013-2014

  Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”, проект №DIR-5113326-6-100, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Период на изпълнение: 2013-2014

  Изготвяне на ОС на ПУ на ЗЗ от НАТУРА 2000 „Калиакра“ и „Белите скали“, БАН – ИБЕИ, Период на изпълнение: 2014-2015

  Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България, Съфинансиран от Европейската комисия чрез програма Life+, LIFE12 INF BG 000105, Период на изпълнение: 2014-2016

  Създаване на сортове стевия и технологии за отглеждането им в условията на Република  България, Проект R-125 на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2013-2015

  Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести, Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2014-2017

  Агробиологични, технологични и икономически проучвания при ореховото производство, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2012-2014

  Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2014-2017

  Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

  Социално-икономически проучвания при конвенционални и биологични производствени системи в овощарството, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

  Биологични, технологични и икономически аспекти на микронапояването и химизацията в овощарството, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

  Развитие на микронапояването като интегратор на културни практики за подобряване на растителното производство и икономия на вода и опазване на околната среда, Институт по овощарство, Пловдив, Период на изпълнение: 2013-2016

  Адаптирани към тенденцията за екстремни отклонения от агроклиматичните норми на методите за селекция и технологичните решения за семепроизводство и устойчиво производство на качествена суровина от цвекло, сорго и суданка, Земеделски институт – Шумен, Период на изпълнение: 2014-2016

  Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България, РД-08-285/14.03.2014

  Изследване на физични процеси в микро-, макро- и биокосмоса, РД-08-244/13.03.2014

  Интердисциплинарни изследвания на взаимоотношения и свойства в биологични системи в лабораторни и природни условия, РД-08-213/10.03.2014

  Изследване на физични свойства на кондензираната материя и на тела в слънчевата система, РД-08-226/12.03.2014

  Синтез и реакции на циклизация на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени, РД-08-208/07.03.2014

  Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите, РД-08-239/13.03.2014

  Теоретични и приложни аспекти на изследването на химичните обекти  и процеса на обучение, РД-08-218/10.03.2014

  Демографски и социално-икономически проблеми на селските територии в област Шумен, РД-08-245/14.03.2014

  XII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2014”, РД-08-281/14.03.2014