Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преместване от друго висше училище в Шуменския университет

  УКАЗАНИЕ

  за преместване на студенти от друго висше училище в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

  Съгласно разпоредбата на чл. 67 от Закона за висшето образование (ЗВО) статутът на студент се придобива при записване във висше училище и се загубва при отписване, както и за срока на от страняване от висшето училище по чл. 74, ал. 2 от ЗВО.

  С разпоредбата на чл. 70, ал. 1, т. 8 от ЗВО изрично е предвидено правото на студентите да се преместват в друго висше училище, факултет, специалност, степен или форма на обучение в съответствие с правилниците на висшето училище (приемащото). В чл. 36 от Правилника за структурата и организацията на процеса на обучение в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ (ПСОПОШУ) са определени редът и условията, при които студентите могат да се преместват в ШУ от друго ВУ.

   

  I. Условия за преместване:

  Студент може да се премести от друго висше училище в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (ШУ), когато е със статут „действащ студент“. Не се допуска преместване на студенти със статут:

  – прекъснал;

  – семестриално завършил/дипломант;

  – отстранен за определен срок;

  – отписан.

  Преместване е възможно след приключена учебна година и преди началото на следващата учебна година.

   

  ІI. Необходими документи:

  1. Документ за настоящи студентски права – представя се в оригинал.

  Документът следва да отразява наличните права към момента  на преместването.

  2. Академична справка – представя се в оригинал.

  3. Документ за положен кандидатстудентски изпит или друго основание за прием – представя се в оригинал.

  В случай, че такъв документ не може да бъде представен се прилага Правилника за приемане на студенти в ШУ.

  4. Диплома за средно образование – предоставя се копие, като се представя и оригинал за проверка от служител на ШУ.

  5. Заявление за преместване по образец и документ за платена такса за това (размерът на таксата се определя с решение на Академичния съвет на ШУ) – представят се в оригинал.

  Посочените документи се представят в Центъра за кандидатстудентска дейност (ЦКСД) на ШУ „Епископ Константин Преславски“ лично от студента или от изрично упълномощено от него лице (представя се оригинално нотариално заверено пълномощно, в което изрично да е посочено представителство във връзка с преместване от конкретно ВУ в ШУ).

   

  ІIІ. Срок за подаване на документи:

  1. За редовно обучение:
  • до 01 септември /вкл./;
  1. За задочно обучение:
  • до 01 август /вкл./;

  Преместването и записването в ШУ е съгласно реда и условията, посочени в Закона за висше образование и Правилника за структурата и организацията на процеса на обучение в Шуменския университет.