Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Мисия, визия, цели и задачи

  Шуменският университет е утвърдено висше училище, чийто академичен профил обхваща универсума на висшето образование като единство от хуманитарни, природни, математически, информационни, педагогически, социални и технически науки. Той реализира адекватни на своето съвремие мисия, визия, стратегически политики и добри практики на управление с  ясни тенденции за подобряване на качеството на образованието.

  С визията за компетентно управление се приема, че университетът трябва да се утвърждава като образователен, научноизследователски и творчески център със силен академически потенциал, финансова стабилност, с авторитет в страната и чужбина.

  МИСИЯ

  – Да играе съществена роля в българското образователно, научно и културно пространство като прилага съвременни академични стандарти, нови информационни и комуникационни технологии и пази добрите традиции на българската образователна система.

  – Да провежда активна научноизследователска дейност в приоритетни за региона и за страната области.

  – Да отговаря на изискванията на интелектуалния пазар на труда в икономика, основана на знанието

  – Да съдейства за устойчиво развитие и просперитет на обществото и силно местно самоуправление

  – Да утвърждава българската национална идентичност, да възпитава в дух на толерантност и взаимно уважение за укрепване на социалния мир и за изграждане на обединена Европа.

  Мисията е конкретно приложение на идеята за специфичното място на Университета в общия контекст на развитие на социално-икономическия и духовен живот в Североизточна България и е в съответствие с концепцията за повишаване на качеството на образование.

  Основна стратегическа цел на Университета е подготовката на висококвалифицирани и конкурентноспособни кадри, съобразно изискванията на пазара на труда в региона и в страната, чрез: повишаване и утвърждаване на високо качество на образованието и осигуряване на образование през целия живот; стимулиране на научноизследователската и художественотворческата дейност; развиване на академичния и институционалния потенциал и поставяне в центъра на политиката си студента като пълноправен партньор и активна страна в образователния процес.

  ЗАДАЧИ

  – Да се осигурява качество и ефективност на обучението и синхронизирането му с постиженията в световното образователно пространство.

  – Да се издига качеството на научните изследвания и иновации като се осигуряват условия за творческото развитие на личността.

  – Да се подобрява квалификационната структура на академичния състав в основните професионални направления и да се стимулира научното и кариерното му развитие.

  – Да се адаптира обучението към динамиката на пазара на труда и променящата се бизнес среда чрез активно сътрудничество и контакти  с бизнеса и другите потребители на кадри.

  – Да се поддържа и издига авторитетът на Шуменския университет като център за повишаване на образованието, квалификацията и преквалификацията на кадрите от региона и страната по пътя на продължаващо образование, следдипломната квалификация и обучението през целия живот.

  – Да се създават равноправни условия за обучение и успешна социална адаптация и интеграция на лицата в неравностойно положение.

  – Да се осигурява квалифицирана подготовка на специалисти за образователната, научната и културната област на българската диаспора в чужбина.

  – Да се подобрява структурата, организацията и управлението на Университета за утвърждаване на университетската автономия.

  – Да се осигури баланс на централизацията и децентрализацията в управлението чрез осигуряване на висока степен на самостоятелност на основните структурини звена за реализиране на предприемчивостта на техните академични общности.

  – Да се усъвършенства организационната, икономическата и финансовата дейност за постигане на финансова стабилност чрез децентрализация на финансите на Университета и чрез относителна самостоятелност на академичните структури.

  – Да се подобрява материалната и информационната база и да се развива инфраструктурата на Университета.