Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Комисии

  1. Комисия по научноизследователската и художественотворческата дейност
  2. Комисия по учебна дейност и образователни политики
  3. Централна комисия по кандидатстудентска дейност (КСД)
  4. Комисия по оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав
  5. Комисия по акредитация
  6. Комисия по социално-битовите въпроси на преподавателите и служителите
  7. Комисия по социално-битовите въпроси на учащите се
  8. Централна атестационна комисия
  9. Централна комисия за атестиране на служителите
  10. Методически съвет
  11. Библиотечен съвет
  12. Издателски съвет