Publications

Поредицата „Англицистика и Превод“ е издание на катедра Английска филология към Факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Всеки том от поредицата се фокусира върху определена тема, свързана с лингвистиката, превода, преподаването на английския език като чужд и др. Поредицата е на английски език и в нея публикуват членове на катедрата, докторанти, изследователи от други университети в България и в чужбина, с които катедрата поддържа контакти. Предоставя се възможност за публикуване на разработки и преводи на отличили се студенти.

English Studies and Translation Series is issued by the Department of English Studies, Faculty of Humanities at Konstantin Preslavsky University of Shumen. Each book of the series focuses on a particular topic related to linguistics, translation, teaching English as a foreign language, etc. The series is in English and it contains articles written by members of the department, PhD students, as well as by researchers associated with other universities in Bulgaria and abroad with which the department has close connections. In addition, the series gives the best students the opportunity to publish their research works and translations.

2008 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том ХІХ А
2010 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXI A
2011 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXII A
2012 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXIII A
2013 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXIV A
2014 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXV A
2015 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXVI A
2016 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXVII A
2017 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXVIII A

Серия Обществени комуникации (Public Communication Series) е ежегодно издание на Катедрата по журналистика и масови комуникации към Факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Всеки том от серията се разработва с оглед на определена тема, свързана с масмедиите, връзките с обществеността, рекламата, интегрираните маркетингови комуникации. В съдържанието на сборниците се включват трудове на преподаватели в професионалното направление Обществени комуникации и информационни науки от Шуменския университет, но също и публикации на изследователи от други университети в България и в чужбина, журналисти и пиар експерти от практиката

 

 

   „Историкии” е издание на Катедрата по история и археология при Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Представените статии са подредени в няколко тематично-проблемни области, съобразени с установените изисквания на историческата хронология.

Историкии – Том 3

Историкии – Том 4

Историкии – Том 5

Историкии – Том 6

Историкии – Том 7

Историкии – Том 8

Историкии – Том 9

Историкии – Том 10

Историкии – Том 11

Историкии – Том 12

Научната поредица на Факултета по хуманитарни науки „Епископ-Константинови четения” е създадена по инициатива на проф. дин Тотю Тотев. Първият сборник излиза през 1994 г. До настоящия момент ежегодно се публикува по един брой от поредицата, в който се включват докладите от организираните от Факултета по хуманитарни науки Епископ-Константинови четения, провеждани по традиция през месец май в рамките на дните, посветени на патрона на Шуменския университет Епископ Константин Преславски.

Епископ-Константинови четения – 16 брой

Епископ-Константинови четения – 17 брой

Епископ-Константинови четения – 18 брой

Епископ-Константинови четения – 19 брой

Епископ-Константинови четения – 20 брой

Епископ-Константинови четения – 21 брой

Филологически ракурси

„Филологически ракурси“ Том I

„Филологически ракурси“ е научна поредица от публикации в основните области на филологическото образование: езикознание, литературознание, транслатология, интеркултурна комуникация, методика на чуждоезиковото обучение.

Научната поредица „Филологически ракурси“ ще бъде издавана в двугодишна периодика по инициатива на катедра „Германистика“ при ШУ „Епископ Константин Преславски“

Съставители: Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, със съдействието на Изабел фон Цитцевиц.

Научна редакция: Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, Изабел фон Цитцевиц

Коректор: Севгинар Динчерова

Рецензенти: Димитър Попов, Стефка Калева

Шумен

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015


 

Филологически ракурси

„Филологически ракурси“ Том II

Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Елка Добрева (отговорен редактор), доц. д.ф.н. Снежана Бойчева, доц. д-р Антоанета Димитрова, д-р Даниела Кирова

Рецензенти: проф. д-р Велка Попова, доц. д-р Юри Проданов

Автори: Снежана Бойчева, Антоанета Димитрова, Даниела Кирова, Иванка Камбурова, Севгинар Динчерова, Гергана Герова, Биляна Павлова

Шумен

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017

 


 

Филологически ракурси

„Филологически ракурси“ Том III

Съставители: Гергана Герова, Антоанета Димитрова, Даниела Кирова

Отговорен редактор: Антоанета Димитрова

Рецензенти: Стефка Калева, Юрий Проданов

ISSN: 2367-8348 (print)
ISSN: 2603-4298 (online)

Шумен

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017

Лингвистичната серия Отговорността пред езика започва да излиза през 2001 г. Неин първи главен редактор и вдъхновител е проф. д-р Кина Вачкова. До момента са излезли три тома (2001, 2007 и 2009), съдържащи материали, посветени на юбиляри (на проф. П. Пашов, чл.-кор. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Кина Вачкова) и юбилеи (30-годишнината на Катедрата по български език). В сборника се включват публикации на членове на Катедрата по български език, на колеги и приятели на юбилярите от други научни и учебни звена  в страната и чужбина. Статиите се рецензират от редакционна колегия.

Отговорността пред езика 3

Отговорността пред езика 4

Научната поредица „Русистика“ започва да се издава за първи път през 2003 г. във връзка с юбилейни чествания на Катедрата по руски език и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.  До момента са издадени пет тома (2003, 2005, 2008, 2013, 2018), в които взимат участие известни изследователи лингвисти-русисти, българисти и германисти от България, Русия, Украйна, Полша, Казахстан, Гърция и др. В сборниците се представя широк диапазон от научни проблеми в съвременната русистика и актуални проблеми на изследването и описанието на езика и литературата.

Научната поредица „Служение слову – Litera scripta manent“ излиза за първи път през 2012 г. До този момент са отпечатани три тома. Всеки от тези томове е свързан с честването на кръгла годишнина на членове от Катедрата, съответно са посветени на доц. д-р Анна Николова (2012), проф. д-р Валентина Аврамова (2014) и проф. д-р Тотка Иванова (2015). Тематиката на сборниците е ориентирана към изследване на актуални лингвистични проблеми основно в руския и в българския език. В поредицата са публикувани разработки както на членовете на Катедрата по руски език към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, така и на изследователи от други филологически катедри в страната и чужбина.