Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Издания

  2008 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том ХІХ А 2010 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXI A 2011 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXII A 2012 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXIII A 2013 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXIV A 2014 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXV A 2015 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXVI A 2016 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXVII A 2017 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXVIII A 2018 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXIX A 2019 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXX A 2020 – Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – ФХН – том XXXI A

  Серия Обществени комуникации (Public Communication Series) е ежегодно издание на Катедрата по журналистика и масови комуникации към Факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Всеки том от серията се разработва с оглед на определена тема, свързана с масмедиите, връзките с обществеността, рекламата, интегрираните маркетингови комуникации. В съдържанието на сборниците се включват трудове на преподаватели в професионалното направление Обществени комуникации и информационни науки от Шуменския университет, но също и публикации на изследователи от други университети в България и в чужбина, журналисти и пиар експерти от практиката

     „Историкии” е издание на Катедрата по история и археология при Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Представените статии са подредени в няколко тематично-проблемни области, съобразени с установените изисквания на историческата хронология.

  Историкии – Том 3

  Историкии – Том 4

  Историкии – Том 5

  Историкии – Том 6

  Историкии – Том 7

  Историкии – Том 8

  Историкии – Том 9

  Историкии – Том 10

  Историкии – Том 11

  Историкии – Том 12

  Историкии – Том 13

  Историкии – Том 14

  Научната поредица на Факултета по хуманитарни науки „Епископ-Константинови четения” е създадена по инициатива на проф. дин Тотю Тотев. Първият сборник излиза през 1994 г. До настоящия момент ежегодно се публикува по един брой от поредицата, в който се включват докладите от организираните от Факултета по хуманитарни науки Епископ-Константинови четения, провеждани по традиция през месец май в рамките на дните, посветени на патрона на Шуменския университет Епископ Константин Преславски.

  Епископ-Константинови четения – 16 брой

  Епископ-Константинови четения – 17 брой

  Епископ-Константинови четения – 18 брой

  Епископ-Константинови четения – 19 брой

  Епископ-Константинови четения – 20 брой

  Епископ-Константинови четения – 21 брой

  Филологически ракурси

  „Филологически ракурси“ Том I

  „Филологически ракурси“ е научна поредица от публикации в основните области на филологическото образование: езикознание, литературознание, транслатология, интеркултурна комуникация, методика на чуждоезиковото обучение.

  Научната поредица „Филологически ракурси“ ще бъде издавана в двугодишна периодика по инициатива на катедра „Германистика“ при ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Съставители: Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, със съдействието на Изабел фон Цитцевиц.

  Научна редакция: Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, Изабел фон Цитцевиц

  Коректор: Севгинар Динчерова

  Рецензенти: Димитър Попов, Стефка Калева

  Шумен

  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015


   

  Филологически ракурси

  „Филологически ракурси“ Том II

  Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Елка Добрева (отговорен редактор), доц. д.ф.н. Снежана Бойчева, доц. д-р Антоанета Димитрова, д-р Даниела Кирова

  Рецензенти: проф. д-р Велка Попова, доц. д-р Юри Проданов

  Автори: Снежана Бойчева, Антоанета Димитрова, Даниела Кирова, Иванка Камбурова, Севгинар Динчерова, Гергана Герова, Биляна Павлова

  Шумен

  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017

   


   

  Филологически ракурси

  „Филологически ракурси“ Том III

  Съставители: Гергана Герова, Антоанета Димитрова, Даниела Кирова

  Отговорен редактор: Антоанета Димитрова

  Рецензенти: Стефка Калева, Юрий Проданов

  ISSN: 2367-8348 (print)
  ISSN: 2603-4298 (online)

  Шумен

  Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017

  Лингвистичната серия Отговорността пред езика започва да излиза през 2001 г. Неин първи главен редактор и вдъхновител е проф. д-р Кина Вачкова. До момента са излезли пет тома (2001, 2007, 2009, 2016, 2018 г.), съдържащи материали, посветени на юбиляри (на проф. П. Пашов, чл.-кор. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Кина Вачкова, проф. д-р Добрина Даскалова) и юбилеи (30-годишнината и 40-годишнината Катедрата по български език). В сборника се включват публикации на членове на Катедрата по български език, на колеги и приятели на юбилярите от други научни и учебни звена  в страната и чужбина. Статиите се рецензират от редакционна колегия.

  Отговорността пред езика 3

  Отговорността пред езика 4

  Отговорността пред езика 5

  Научната поредица „Русистика“ започва да се издава за първи път през 2003 г. във връзка с юбилейни чествания на Катедрата по руски език и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.  До момента са издадени пет тома (2003, 2005, 2008, 2013, 2018), в които взимат участие известни изследователи лингвисти-русисти, българисти и германисти от България, Русия, Украйна, Полша, Казахстан, Гърция и др. В сборниците се представя широк диапазон от научни проблеми в съвременната русистика и актуални проблеми на изследването и описанието на езика и литературата.

  Научната поредица „Служение слову – Litera scripta manent“ излиза за първи път през 2012 г. До този момент са отпечатани три тома. Всеки от тези томове е свързан с честването на кръгла годишнина на членове от Катедрата, съответно са посветени на доц. д-р Анна Николова (2012), проф. д-р Валентина Аврамова (2014) и проф. д-р Тотка Иванова (2015). Тематиката на сборниците е ориентирана към изследване на актуални лингвистични проблеми основно в руския и в българския език. В поредицата са публикувани разработки както на членовете на Катедрата по руски език към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, така и на изследователи от други филологически катедри в страната и чужбина.