Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Издания

  Серия Обществени комуникации (Public Communication Series) е ежегодно издание на Катедрата по журналистика и масови комуникации към Факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Всеки том от серията се разработва с оглед на определена тема, свързана с масмедиите, връзките с обществеността, рекламата, интегрираните маркетингови комуникации. В съдържанието на сборниците се включват трудове на преподаватели в професионалното направление Обществени комуникации и информационни науки от Шуменския университет, но също и публикации на изследователи от други университети в България и в чужбина, журналисти и пиар експерти от практиката

     „Историкии” е издание на Катедрата по история и археология при Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Представените статии са подредени в няколко тематично-проблемни области, съобразени с установените изисквания на историческата хронология.

  Историкии – Том 3

  Историкии – Том 4

  Историкии – Том 5

  Историкии – Том 6

  Историкии – Том 7

  Историкии – Том 8

  Историкии – Том 9

  Историкии – Том 10

  Историкии – Том 11

  Историкии – Том 12

  Историкии – Том 13

  Историкии – Том 14

  Историкии – Том 15

  Научната поредица на Факултета по хуманитарни науки „Епископ-Константинови четения” е създадена по инициатива на проф. дин Тотю Тотев. Първият сборник излиза през 1994 г. До настоящия момент ежегодно се публикува по един брой от поредицата, в който се включват докладите от организираните от Факултета по хуманитарни науки Епископ-Константинови четения, провеждани по традиция през месец май в рамките на дните, посветени на патрона на Шуменския университет Епископ Константин Преславски.

  Епископ-Константинови четения – 16 брой

  Епископ-Константинови четения – 17 брой

  Епископ-Константинови четения – 18 брой

  Епископ-Константинови четения – 19 брой

  Епископ-Константинови четения – 20 брой

  Епископ-Константинови четения – 21 брой

  Лингвистичната серия Отговорността пред езика започва да излиза през 2001 г. Неин първи главен редактор и вдъхновител е проф. д-р Кина Вачкова. До момента са излезли пет тома (2001, 2007, 2009, 2016, 2018 г.), съдържащи материали, посветени на юбиляри (на проф. П. Пашов, чл.-кор. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Кина Вачкова, проф. д-р Добрина Даскалова) и юбилеи (30-годишнината и 40-годишнината Катедрата по български език). В сборника се включват публикации на членове на Катедрата по български език, на колеги и приятели на юбилярите от други научни и учебни звена  в страната и чужбина. Статиите се рецензират от редакционна колегия.

  Отговорността пред езика 3

  Отговорността пред езика 4

  Отговорността пред езика 5

  Отговорността пред езика 7

  Отговорността пред езика 8

  Отговорността пред езика 9

  Научната поредица „Русистика“ започва да се издава за първи път през 2003 г. във връзка с юбилейни чествания на Катедрата по руски език и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.  До момента са издадени пет тома (2003, 2005, 2008, 2013, 2018), в които взимат участие известни изследователи лингвисти-русисти, българисти и германисти от България, Русия, Украйна, Полша, Казахстан, Гърция и др. В сборниците се представя широк диапазон от научни проблеми в съвременната русистика и актуални проблеми на изследването и описанието на езика и литературата.

  Научната поредица „Служение слову – Litera scripta manent“ излиза за първи път през 2012 г. До този момент са отпечатани три тома. Всеки от тези томове е свързан с честването на кръгла годишнина на членове от Катедрата, съответно са посветени на доц. д-р Анна Николова (2012), проф. д-р Валентина Аврамова (2014) и проф. д-р Тотка Иванова (2015). Тематиката на сборниците е ориентирана към изследване на актуални лингвистични проблеми основно в руския и в българския език. В поредицата са публикувани разработки както на членовете на Катедрата по руски език към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, така и на изследователи от други филологически катедри в страната и чужбина.