Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Условия за провеждане на отдалечен (онлайн) кандидатстудентски изпит в Шуменския университет

  1. Шуменският университет стартира провеждане на отдалечени кандидатстудентски изпити за прием през 2022 г.
  2. Отдалечените (онлайн) кандидатстудентски изпити ще се провеждат по същите дисциплини и на същите дати, както и присъствените предварителни изпити. Не се провеждат онлайн изпити по Физическо възпитание и Музика. Графика на изпитите може да видите тук.
  3. До отдалечен изпит се допускат кандидат-студенти, които:
   • са подали онлайн заявка за полагане на изпит;
   • са платили таксата за изпита;
   • са прикачили снимка на платежния документ във формуляра за записване за изпит;
   • са дали съгласие с условията за записване за онлайн изпит чрез маркиране на чек-бутоните от формуляра.
  4. Допуснатите до изпита кандидати трябва да имат отдалечен достъп чрез непрекъсната Интернет връзка и компютърна конфигурация (или лаптоп) с налични и работещи видеокамера и микрофон.
  5. Кандидатите задължително се регистрират чрез акаунти в Gmail.
  6. Допустими браузъри са Google Chrome (препоръчителен), Mozilla Firefox, Edge.
  7. Изпитът ще се проведе чрез използване на приложението Google meet за осъществяване на видео-връзка и Google формуляри за теста.
  8. Действията на кандидат-студентите и взаимодействието им със системата се следят от видео-квестори по време на изпита.
  9. В деня на изпита кандидат-студентите трябва да се присъединят към Google meet на своя видео-квестор. Линк за видео-срещата се получава с имейл след регистриране за изпита.
  10. Кандидат-студентите трябва да влязат във видео-срещата поне 20 минути преди началото на изпита – 8:40 ч.
  11. Важно условие е кандидат-студентите да са влезли в своите Gmail профили и чрез тях да се присъединят към видео-срещата в Google meet. Gmail профилът трябва да съдържа ВАЛИДНИ име и фамилия на кандидат-студента.
  12. При отваряне на линка се подава искане за присъединяване към групата, което се одобрява от квестора. Непосредствено след одобрението, кандидат-студентът трябва да се идентифицира, като покаже лична карта на камерата и съобщи входящия си номер.
  13. При възникнала необходимост онлайн квесторът може да изиска от кандидат-студента да насочи камерата към останалата част от помещението, за да докаже, че не използва помощни материали или чужда помощ. 
  14. По време на изпита ще се води видео запис на работата на кандидатите с цел предотвратяване на нарушения. Целият изпит се записва, вкл. IP адресите на компютрите, от които се влиза в системата, поведение на кандидата и наличната обкръжаваща среда. 
  15. Всеки кандидат има право САМО на един тест на едно явяване в един ден. Ако системата засече два отговора от един кандидат, за валидна ще се зачете първата оценка.
  16. За нормалното протичане на изпита кандидат-студентите трябва да си осигурят:
   • Интернет свързаност;
   • персонален компютър (лаптоп);
   • видео камера;
   • микрофон;
   • помещение за самостоятелна работа.
  17. Не се разрешава използване на:
   • калкулатор за мобилно устройство или за компютър; 
   • техника за мобилна връзка или друго мобилно устройство;
   • достъпът до други ресурси, вкл. електронни, книжни (с изключение на разрешен справочник по математика). 
  18. Присъствието на други лица в помещението при кандидат-студента по време на изпита, е недопустимо. 
  19. Начало на изпита и кратки инструкции за провеждане се дават от видео-квестора 5 мин. преди часа за започване.
  20. За да стартира изпита си, кандидат-студентът трябва да влезе в линка, който се предоставя от квестора в чата на Google meet.
  21. Отговорност на кандидат-студентите е да следят стриктно информацията, получавана по електронна поща в дните преди изпита.
  22. Всеки, който НЕ е изпълнил посочените условия изцяло, няма да бъде допуснат до изпита.
  23. При регистриране на нарушение на посочените по-горе правила, квесторът има право да прекрати и/или анулира изпита на кандидата. 
  24. Обявяването на резултата с оценката се извършва автоматично от системата след приключване на изпита, като всеки кандидат-студент може да я види след изпращане на отговорите.
  25. Във връзка с изпълнение на дейности по контрол на организацията, провеждането и оценяването на кандидатстудентски изпити в Шуменския университет, както и осигуряване на информационната сигурност при работа с изпитните документи и на надеждна среда за провеждане на изпитите, Шуменският университет извършва видеонаблюдение по време на провеждане на изпитите съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и прилагащия се от 25.05.2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни). Осъществяването на видеонаблюдение се явява действие по обработване на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 2 от Регламента, а именно операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. На основание чл. 6, т. 1, б. „е“ от Регламента обработването е законосъобразно, ако е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.
  26. От своя страна обективното и честно провеждане на  кандидатстудентски изпити в Шуменския университет неминуемо поражда засилен обществен интерес, поради което видеонаблюдението е една от мерките за осигуряване на равнопоставеност при явяване на изпит чрез противодействие на опитите за манипулиране на процеса. 
  27. Шуменският университет: 
  • спазва всички свои задължения при използването на технически средства за видеонаблюдение, като:
  • прилага принципите за адекватност и пропорционалност при обработване на лични данни чрез видеонаблюдение; 
  • използва технически средства за видеонаблюдение единствено за целите на кандидатстудентския изпит; 
  • достъп до информацията, събрана с технически средства за видеонаблюдение, имат единствено длъжностни лица ангажирани с дейностите по провеждане на кандидатстудентския изпит; 
  • е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679; 
  • след постигане на целите на кандидатстудентския изпит администраторът ще унищожи цялата информация, събрана чрез използването на технически средства за видеонаблюдение.