Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Лекция

    Лекция на тема „Дивечът като биологичен ресурс“ с лектор инж. Тервел Стефанов – ловен експерт в Североизточно държавно предприятие

    Дата: 29 ноември 2018

    Публикувано на 30/09/2018