Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Награда в Националното състезание по растителна защита и растениевъдство

    Студенти от специалност „Растителна защита” на Факултета по природни науки на второ място в Националното състезание по растителна защита и растениевъдство 

    Публикувано на 03/04/2018