Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция на проф. д-р Христомир Йорданов Христов

    Тема: Термодинамични модели за химично равновесие в геохимични системи. Теория и практика.

    Дата: 01 октомври 2016 г., 10,00ч.

    Зала: Заседателна зала, ДИКПО – Варна

    Публикувано на 15/09/2016