Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция на проф. д-р Радослав Илиев Иванов

    Тема: Дифузионни покрития като корозионни инхибитори

    Дата: 26 септември 2015 г., 10,30 ч.

    Зала: Заседателна зала, ДИКПО – Варна

    Публикувано на 28/08/2015