Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична лекция на проф. д-р Валентин Любенов Велев

    Тема: Калориметрични изследвания на модифицирани едноосно ориентирани полимерни обекти

    Дата: 26 септември 2015 г., 09,45 ч.

    Зала: 55, ДИКПО – Варна

    Публикувано на 28/08/2015