Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • График за обучение на преподавателите и административния персонал във връзка с прилагане на Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качество на образованието и академичния състав