Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Състав на комисията по качество

  Председател: доц. д-р Росица Петрова Михайлова – ПФ

   

  Членове: 

  1. доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева – зам.-ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, рейтинг на ШУ
  2. доц. д-р Тодор Райчев Тодоров – ФХН
  3. доц. д-р Радка Пенева Русева – ФМИ
  4. доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева – ФМИ, директор на Центъра за кариерно развитие
  5. проф. д-р Димчо Захариев Иванов – ФПН
  6. доц. д-р Чавдар Николов Стойчев – ПФ
  7. проф. д.ик.н. Андрей Иванов Андреев – ФТН
  8. преп. д-р Дияна Георгиева Николова- ДИКПО – Варна
  9. доц. д-р Милена Илиева Цанкова – Колеж – Добрич
  10. доц. д-р Петинка Радева Галчева – председател МС
  11. Иванка Филипова Благоева  – председател на Студентски съвет
  12. д-р Албена Димитрова Иванова – Неделчева – директор на СУ „Сава Доброплодни
  13. Георги Сергеев Софронов – директор на Телевизия Шумен
  14. Мария Вичева Йорданова – директор на ЦПРЛ-ОДК Шумен

  Технически секретар: Мирена Петрова Павлова