Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Доц. д-р Петинка Галчева е новият декан на Факултета по природни науки

    Доц. д-р Петинка Галчева е новият декан на Факултета по природни науки в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Тя бе единственият кандидат и бе избрана с 66 гласа „за” от 73-ма присъстващи на общото събрание на ФПН. Доц. д-р Галчева поема поста от проф. д.х.н. Добромир Енчев, който бе два мандата декан на ФПН.

    Доц. д-р Петинка Галчева работи в Шуменския университет от 1990 г. Преподавател е по методика на обучението по химия. През 2001 г. придобива образователната и научна степен доктор, през 2009 г. – доцент. Председател е на Методическия съвет. Два мандата е ръководител на Катедрата по обща химия, а към момента – на катедра „Неорганична химия и методика на обучението по химия”. Научните й интереси са в областта на методиката, съвременните дидактични технологии и формирането на професионални компетентности у студентите.

    Пред членовете на Общото събрание доц. д-р Галчева очерта приоритетите в мандатната си програма – заздравяване на позициите и отстояване ролята на ФПН в структурата на ШУ при осъществяване на основната цел – подготовка на висококвалифицирани специалисти и високо качество на научните изследвания; разработване на стратегия за целогодишна кандидатстудентска кампания; усъвършенстване на образователните дейности, които да отразяват по-адекватно потребностите на пазара на труда, ефектите от негативните демографски тенденции и засилената конкуренция между висшите училища; поддържане на утвърдената традиция за активно участие на академичния състав, студентите и докторантите в научно-изследователската дейност; създаване на атмосфера на академичност, толерантност и сътрудничество между членовете на ФПН и налагане в академичната общност на принципите на откритост и прозрачност при вземането на решения.

    Публикувано на 14/10/2016