Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Общото събрание на Шуменския университет прие бюджета за 2017 г.

    Общото събрание на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” заседава на 31 март. Присъстващите изслушаха информация и отчет на ректорското ръководство и на Контролния съвет. Гласувани бяха отчета за изпълнение на Бюджет 2016 и информация за Бюджет 2017 на висшето училище, както и становищата на Контролния съвет по двата документа. Стана ясно, че очакваната субсидия от републиканския бюджет през тази година е в размер на 8,3 млн. лв., а планираните собствени приходи – 4,5 млн. лв. С приемането на изменение в Постановление на Министерския съвет № 64 от 26 март 2016 г. е намален план-приемът в най-търсените специалности в Шуменския университет – „Социални дейности”, „Икономика”, „Растителна защита”, „Туризъм” и „Системи за сигурност”.
    Ръководителят на „Финансово-счетоводния отдел” Мариана Паскова направи отчет за извършените разходи от фонд СБКО през 2016 г. Членовете на Общото събрание гласуваха приемането на план-сметката за фонда за тази година. Подкрепени бяха и предложените промени в Правилника за устройството и дейността на Шуменския университет.

    Публикувано на 31/03/2017