Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Практическо обучение за географите

    На 11 декември във Факултета по природни науки се проведе обучение за студенти-географи и преподаватели от Катедрата по география и методика на обучението по география на тема “Нови методи за картографиране на селищата чрез програмата here.com”.

    Случилото се е резултат от съвместен договор между фирма “Навтек-България”, която разработва навигационни приложения за мобилни телефони, и Факултета.

    За първа година обучението се интегрира в учебната програма по дисциплината География на населението и селищата с преподаватели доц. д-р Милен Пенерлиев и ас. Лейля Шефкъ. Целта е да се подкрепи практико-приложния характер на дисциплината. 

    Публикувано на 15/12/2014