Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Приключил проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

  Приключиха дейностите по Проект BG051PO001-3.1.07-0040 „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Работата продължи две години и имаше за цел подобряването на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез укрепване на връзките между образователните институции и научноизследователския сектор, от една страна, и бизнеса, от друга.  Основен партньор по проекта беше Адеко България ЕООД.

  На базата на количествени и качествени анализи на акумулираните емпирични данни, е анализирано текущото състояние на пазара на труда, както и неговите изисквания и потребности, определени са и приоритетни специалности и квалификационни характеристики в съответствие с изискванията на икономиката, основана на знанието.

  В дейностите по изпълнение на проекта са включени 29 работодатели, представители на различни фирми, с които са подписани споразумения за сътрудничество и съвместна работа и е създаден консултативен борд на работодателите. Работните групи с експерти на Шуменския университет и членове на борда актуализираха 56 учебни програми в 20 специалности.

  Създадените трайни партньорства между академическата общност и представителите на бизнеса осигуриха реална работна среда по време на подготовката на бъдещите кадри и непрекъснат диалог между научните звена и бизнеса. Разработени са 12 методически ръководства, насочени към практическото овладяване на знания и умения.

  В рамките на проекта бяха организирани множество посещения на студенти в различни фирми и предприятия на територията на страната, за да се запознаят в реална работна среда със същността на дейностите, които трябва да умеят да изпълняват след приключване на обучението си. В проекта взеха участие 905 студенти.

  Публикувано на 18/08/2015