Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година

  Обявление за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година – четвърта по ред, е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата на 1.08.2019 г. (четвъртък)..

  Обявлението е за свободни места в три университета в Армения, Азербайджан и Грузия – новооткрити лекторати.

  Обявлението е на основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление № 44 на Министерския съвет от 14 март 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища и във връзка с международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката Министерството на образованието и науката.

              Кандидатите за преподаватели следва до 20 август (вторник) 2019 година да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.  

  Публикувано на 01/08/2019