Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Проектна седмица „Съвременни подходи в растителната защита“

  В Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ се провежда второ издание на инициативата „Проектна седмица“ – част от дейностите по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  Участници в инициативата са студенти от образователно – квалификационна степен Бакалавър и Магистър на специалност „Растителна защита“. В рамките на седем дни (от 26.04. до 03.05.2023 г.) те имат за задача да намерят иновативни и ефективни решения на предварително зададени им казуси и работни задачи. В процеса на работа младите специалисти биват напътствани от ментори-преподаватели от катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“ при Шуменски университет, както и от представители на бизнеса в региона с богат практически опит в сферата.

  Резултатите от своята работа екипите ще представят пред експертно жури и гости по време на специално организиран семинар. Той ще се проведе на 03.05.2023 г., от 09:00 ч. в конферентна зала „Тича“ на Гранд – хотел Шумен. Критериите, на които трябва да отговарят разработките на студентите, са: съответствие между тема и съдържание, релевантност на съдържанието, добро техническо изпълнение, презентаторски умения.

  Чрез участието си в инициативата „Проектна седмица“ бъдещите специалисти имат възможност както да дообогатят професионалните си знания, така и да развият ключови компетентности като умения за решаване на казуси, работа в екип, презентационни умения – обществени компетентности, които ще им помогнат за по-успешна професионална реализация на пазара на труда.

   

  –––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––––––

  Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

  Публикувано на 02/05/2023