Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • „Рома Верситас” посочи Шуменския университет като пример за партньорство

    Ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” проф. д.и.н. Георги Колев участва днес в церемония за отличаване на ромски лекари, студенти и заети в здравеопазването. Тя се проведе в Гранитната зала на Министерския съвет и бе посветена на Международния ден на ромите и Деня на здравния работник.

    Председателят на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС – вицепремиерът по социални политики и министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев, отличи с грамоти млади лекари, студенти по медицина, медицински сестри, здравни медиатори и техни преподаватели. Признание получиха и представители на неправителствени организации, които провеждат младежки, менторски, стипендиантски програми за подкрепа развитието на младежи и студенти от ромски произход. Грамота за принос в подкрепата за развитието на младежи и студенти роми в България получи и ректорът на Шуменския университет.

    На срещата представителите на неправителствената организация „Рома Верситас” посочиха като добър пример Шуменския университет и изтъкнаха благодарността си за активното партньорство и приноса в подкрепата за развитие на студентите роми, които се обучават в специалности от всички факултети – „Социални дейности”, „Информационни технологии”, „Растителна защита”, „Икономика”, „Връзки с обществеността” и други. Тази година се очаква да бъдат раздадени за първи път стипендии от фонда „И аз ще успея”, който бе основан през 2016 г. от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и „Рома Верситас”.

    Публикувано на 07/04/2017