Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Състезание по икономика „Стимули и рискове в икономическото развитие“

  Състезание по икономика на тема „Стимули и рискове в икономическото развитие“ се проведе на 4 декември 2018 г. в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Състезанието е посветено на студентския празник 8 декември, негови организатори са катедра “Икономика и математическо моделиране” при Факултета по математика и информатика и Съюзът на икономистите в България.

  В състезанието взеха участие 15 студенти от бакалавърска и магистърска степен на обучение. Бяха представени интересни доклади, засягащи широк спектър въпроси на икономическото развити – от проблеми на фирмите и общините до функциониране на пазарите на глобално равнище.

  Най-добрите разработки бяха отличени с парични награди, осигурени от Съюза на икономистите в България. Участниците от бакалавърска степен държавна поръчка са  предложени за удостояване с еднократна стипендия от университета.

  Състезанието е важна част от работата на катедрата за стимулиране на творческата активност на студентите и привличане на вниманието им към  решаването на  значими обществени въпроси, за развитие на професионално направление икономика в университета.

  Публикувано на 05/12/2018