Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Участие в международната конференция „Българистични езиковедски четения“

  На 19 и 20 ноември 2018 година в Ректората на Софийския университет се проведе международната конференция „Българистични езиковедски четения“, организирана от Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии. Двудневният научен форум се осъществи в рамките на честването на 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

  Близо 100 български и чуждестранни учени от повече от 10 държави декларираха своето желание да вземат участие в международната конференция „Българистични езиковедски четения“.

  Международната конференция бе открита в Аулата на СУ в присъствието на заместник-ректора на Университета проф. Ренета Божанкова, заместник-декана на Факултета по славянски филологии проф. Петя Осенова, представители на различни институции и участници в конференцията.

  Докладите на участниците в конференцията бяха обединени в шест основни тематични направления: Съвременни методи и подходи във фонетиката и фонологията; Динамиката на лексикалната система и на нейните елементи; Съвременни морфологични и синтактични подходи; Актуални въпроси в прагматиката и стилистиката; Вариантността, нормативността и кодификацията днес; Лингвистични аспекти на превода.

  Гости на този престижен научен форум бяха и представители на  академичната общност на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Проф. д-р Димитър Попов изнесе пленарен доклад в тематичното направление „Съвременни методи и подходи във фонетиката и фонологията“, а проф. д-р Велка Попова и проф. д-р Надка Николова участваха с доклади в направлението „Динамиката на лексикалната система и на нейните елементи“.  Изключителен интерес предизвикаха и докладите на докторантката Жанета Андреева и на магистрантката Анета Недялкова от Шуменския университет.

  Международната конференция „Българистичните езиковедски четения“ завърши с организирането на две кръгли маси: „Език и превод“ и „Българистиката и езикът на медиите“. В тях участие взеха изтъкнати преводачи и изследователи, както и представители на водещите медии в България.

  Публикувано на 22/11/2018