Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Участие в престижен международен форум

    Проф. д-р Кина Вачкова и доц. д-р Надка Николова от Катедрата по български език на Факултета по хуманитарни науки участваха с доклади в престижната Международна научна конференция „Славянските езици и медиите”, проведена в Германия. Проявата беше организирана от Комисията за славянски езици към Международния комитет на славистите и Лужишко-сръбския институт в гр. Будишин/Бауцен. Доклади изнесоха представители на славистични средища от множество страни. Материалите от конференцията ще бъдат издадени в сборник.

    На проведеното по време на събитието заседание на Комисията за славянски езици за неин член, като представител на България, бе избрана доц. Николова. Проф. Вачкова членува в авторитетната научна организация от 1999 г., а през изминалия успешен 5-годишен мандат беше неин председател. 

    Публикувано на 25/06/2014