Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Висока акредитационна оценка за професионално направление 3.4 Социални дейности

    Със свое решение от 28 март 2017 г. Акредитационният съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация даде програмна акредитация на професионално направление 3.4 Социални дейности към Педагогически факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

    Акредитацията е за срок от шест години въз основа на обща оценка по критериите 9,36. Това е най-високата акредитационна оценка сред всички 11 висши училища в страната, провеждащи обучение в професионалното направление, и първата акредитационна оценка за направление от Шуменския университет по новите критерии на НАОА, влезли в сила от 1 януари 2017 г.

    Публикувано на 04/04/2017