Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Обява за търг с тайно наддаване от 11.01.2021 г.

  ШУ ”Епископ Константин Преславски” обявява  със Заповед № РД-10-004 от 06.01.2021 г. на Ректора открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 9404/26.10.2017 г.) на 2 кв м във фоайето на централния вход на учебния корпус на ДИКПО-Варна, ул. „Д-р Борис Божков“ № 1 за монтаж на 2 бр. автомати – 1 бр. за пакетирани храни (солени и сладки) и напитки (минерална вода и безалкохолни напитки) и 1 бр. за тонизиращи напитки (кафе, чай и др.)

  Началната тръжна цена за годишен наем 2 000.00 лв. с ДДС.    

  Депозит за участие в търга е 200.00 лв., внесен по банковата сметка на ШУ „Епископ Константин Преславски“ в Райфайзенбанк – IBAN:  BG57RZBB91553120050509  и  BIC:  RZBBBGSF.

  Стойността на тръжната документация е 5.00 лева и се получава от координатор ДР на ДИКПО – Варна от 9.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. през работните дни, след представяне на документ за заплащането и́.

  Заплащането на документацията става в брой в касата на ДИКПО-Варна или с платежно нареждане по банковата сметка на ДИКПО-Варна по банкова сметка: IBAN: BG 53STSA93003106874701; BIC: STSABGSF; ТБ ДСК АД-Варна.

  Оглед на площа може да се извърши всеки работен ден до изтичане срока за подаване на заявленията за участие в търга от 10:00 часа до 14:00 часа.

  Заявленията за участие в търга се подават и приемат по реда и при условията, описани в тръжната документация, в деловодството на Университета в гр. Шумен,                                   ул. „Университетска“ № 115, Корпус 1, стая № 124, от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден до 12.02.2021 г., включително.

  Търгът ще се проведе при условията и по реда, посочени в тръжната документация, на 15.02.2021 г. от 15.00 ч. в зала № 05 в сградата на ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Корпус 1 в гр. Шумен, ул. „Университетска” № 115.

  Изисквания към участниците: Да притежават актуална регистрация по Търговския закон – важи само за участник – юридическо лице и ЕТ; Да нямат парични задължения към държавата; Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща тръжна процедура при отдаване под наем на имоти или части от имоти – държавна собственост.

  Документация за участие

  Заповед за избор на изпълнител

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, като публичноправна организация с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ №115, като администратор на лични данни декларира, че ще обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Правилата, по които Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“ ще обработва личните данни, са посочени  на адрес: https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/zld/zld.pdf

  Информация за търга може да се получи на адрес: www.shu.bg, рубрика „Обяви и покани по ЗДС”.

  За контакти:  тел. 054/ 830 356;   e-mail: op@shu.bg

  Публикувано на 11/01/2021