Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Обява за търг с тайно наддаване от 12.01.2022 г.

  ШУ ”Епископ Константин Преславски” обявява  със Заповед № РД-10-010 от 10.01.2022 г. на Ректора открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 9404/26.10.2017г.) на 100 кв.м.  от покривното пространство на учебен корпус, Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна“ разположено в източна част на покрива, с адрес: град Варна, район Приморски, ул.“Д-р Борис Божков“ № 1.

  Началната тръжна цена за месечен наем 1200,00 лв. с ДДС.      

  Депозит за участие в търга е 200.00 лв., внесен по банковата сметка на  ШУ-ДИКПО-Варна: IBAN:BG 98 TTBB 9400 3115 0687 47 и BIC: TTBBBG 22,

  Стойността на документацията за участие в търга е в размер на 10,00 (десет лева) лева и се получава от координатора на  ДИКПО-Варна след представяне на документ за заплащането и́ в касата или по посочената банкова сметка.

  Оглед на покрива може да се извърши всеки работен ден до изтичане срока за подаване на заявленията за участие в търга от 10:00 часа до 14:00 часа.

  Заявленията за участие в търга се подават и приемат по реда и при условията, описани в тръжната документация, в деловодството на Шуменски Университета в гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, Корпус 1, стая № 124, от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден до 15.02.2022 г., включително.

  Търгът ще се проведе при условията и по реда, посочени в тръжната документация, на 16.02.2022 г. от 11.00 ч. в стая 05 в сградата на ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Корпус 1 в гр. Шумен, ул. „Университетска” № 115.

  Изисквания към участниците: Да притежават актуална регистрация по Търговския закон – важи само за участник – юридическо лице и ЕТ; Да притежават актуален документ (лиценз), издаден от компетентен орган за правото на участника да монтира и експлоатира  телекомуникационно оборудване; Да нямат парични задължения към държавата; Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща тръжна процедура при отдаване под наем на имоти или части от имоти – държавна собственост.

   

  Документация за участие

  Заповед за избор на изпълнител

   

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, като публичноправна организация с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ №115, като администратор на лични данни декларира, че ще обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Правилата, по които Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“ ще обработва личните данни, са посочени  на адрес: https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/zld/zld.pdf

  Информация за търга може да се получи на адрес: www.shu.bg, рубрика „Обяви и покани по ЗДС”.

   

  За контакти:  тел. 054/ 830 356;   e-mail: op@shu.bg

  Публикувано на 12/01/2022