Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Обява за търг с тайно наддаване от 28.02.2023 г.

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” обявява  със Заповед № РД-10-138 от 24.02.2023 г. на Ректора открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 2238/03.11.2009 г.) на 1 кв. м. свободна площ във фоайето на централния вход на учебния Корпус 3 за монтиране на 2 (два) броя автомати за тонизиращи напитки, с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска” № 115.

  Началната тръжна цена за годишен наем 2 000,00 лв. с ДДС.    

  Депозит за участие в търга е 100,00 лв., внесен по банковата сметка на ШУ „Епископ Константин Преславски“, банка „Кей Би Си Банк България“ ЕАДIBAN:  BG57RZBB91553120050509  и  BIC:  RZBBBGSF.

  Стойността на тръжната документация е 5,00 лв. с ДДС и се получава от деловодството от  9.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. през работните дни, след представяне на документ за заплащането и́.

  Заплащането на документацията става в касата на Университета или с платежно нареждане по банковата сметка на ШУ „Епископ Константин Преславски“ в банка „Кей Би Си Банк България“ ЕАДIBAN:  BG57RZBB91553120050509  и  BIC:  RZBBBGSF.

  Оглед на площа може да се извърши всеки работен ден до изтичане срока за подаване на заявленията за участие в търга от 10:00 часа до 14:00 часа.

  Заявленията за участие в търга се подават и приемат по реда и при условията, описани в тръжната документация, в деловодството на Университета в гр. Шумен,                                   ул. „Университетска“ № 115, Корпус 1, стая № 124, от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден до 30.03.2023 г., включително.

  Търгът ще се проведе при условията и по реда, посочени в тръжната документация, на 31.03.2023 г. от 14:00 ч. в зала № 05 в сградата на ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Корпус 1 в гр. Шумен, ул. „Университетска” № 115.

  Изисквания към участниците: Да притежават актуална регистрация по Търговския закон – важи само за участник – юридическо лице и ЕТ; Да нямат парични задължения към държавата; Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща тръжна процедура при отдаване под наем на имоти или части от имоти – държавна собственост.

  Документация за участие

  Заповед № РД-10-242 от 06.04.2023 г.

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, като публичноправна организация с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ №115, като администратор на лични данни декларира, че ще обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Правилата, по които Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“ ще обработва личните данни, са посочени  на адрес: https://www.shu.bg/zld

  Информация за търга може да се получи на адрес: www.shu.bg, рубрика „Обяви и покани по ЗДС”.

  За контакти:  тел. 054/ 830 356;   e-mail: op@shu.bg

  Публикувано на 28/02/2023