Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обява

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

  • свободно помещение с площ 3.6 кв.м., разположено вляво от централния вход на Корпус 1 за продажба на вестници и списания;
  • свободна площ 1.5 кв.м. в преддверието на учебни зали Б1-Б2 за монтаж на 1 бр. автомат за кафе и 1 бр. автомат за пакетирани изделия.

  Посочените обекти се намират на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска” №115.

  Начална тръжна цена за годишен наем на помещението с площ 3.6 кв.м. – 360.00 (триста и шестдесет) лева с вкл. ДДС.

  Депозит за участие в търга – 30.00 (тридесет) лева;

  Начална тръжна цена за годишен наем на свободна площ 1.5 кв.м. в преддверието на учебни зали Б1-Б2 – 2460.00 (две хиляди четиристотин и шестдесет) лева с вкл. ДДС.

  Стойността на тръжната документация за всеки от обектите е 20.00 лева. Заплаща се в касата на Корпус 1, за което се издава фактура. Получава се от деловодството (стая 124 на Корпус 1) всеки работен ден в срок до 11.05.2012г.

  Депозитите за участие в търговете могат да се платят касово или по банкова сметка:

  IBAN: BG57RZBB91553120050509,

  BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк, офис Шумен

  Оглед на обектите – всеки работен ден от 10.00 до 14.00ч. в срок до 11.05.2012г.

  Заявления за участие в търговете се приемат в Корпус 1 (стая 124 – деловодство) всеки работен ден в срок до 12.00 часа на 14.05.2012г.

  Търговете ще се проведат на 15.05.2012г. в сградата на Корпус 1, както следва:

  • за помещение с площ 3.6 кв.м. – от 14.30 часа
  • за свободна площ 1.5 кв.м. в преддверието на учебни зали Б1-Б2 – от 15.00 ч.
  Информация на тел: 054/830 356.
  Публикувано на 01/05/2012