Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ОБЯВА

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободно помещение с площ 45 кв.м., разположено вляво от централния вход на Корпус 1, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска” №115. Предназначението на помещението е да се ползва като книжарница.

  Начална тръжна цена за годишен наем – 2520.00 (две хиляди петстотин и двадесет) лева с вкл. ДДС.

  Депозит за участие в търга – 250.00 (двеста и петдесет) лева, платим касово или по банкова сметка:

  IBAN: BG57RZBB91553120050509,

  BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк, офис Шумен

  Стойността на тръжната документация е 20.00 лева. Заплаща се в касата на Корпус 1, за което се издава фактура. Получава се от деловодството (стая 124 на Корпус 1) всеки работен ден в срок до 07.05.2012г.

  Оглед на помещението – всеки работен ден от 10.00 до 14.00ч. в срок до 04.05.2012г.

  Заявления за участие в търга се приемат в Корпус 1(стая 124) всеки работен ден в срок до 12.00 часа на 07.05.2012г.

  Корпус 1 е с административен адрес: гр. Шумен, ул.”Университетска” №115.

  Търгът ще се проведе на 08.05.2012г. от 15.00 часа в сградата на Корпус 1.

  Информация на тел: 054/830 356.
  Публикувано на 30/04/2012