Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ПОКАНА

    Документация  за участие     в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3, т.2  от ЗОП с наименование: “Доставка на компютърна техника с 5 (пет) обособени позиции”

    Публикувано на 17/06/2014