Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Покана за обществена поръчка

    Документация за участие    във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с наименование: “Доставка на компютърна техника”, съдържаща две обособени позиции.

    Публикувано на 11/07/2013