Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Протокол

    Протокол от работата на комисия определена със заповед № РД-10-1255 от 07.08.2014г. за получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти във връзка с възлагането на общестена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с наименование: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ “Епископ Константин Преславски”, съдържаща седем обособени позиции.

    Публикувано на 09/09/2014