Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от ЗОП с предмет: “Изпълнение на текущи и аварийни ремонти в сградите на Университета  в град Шумен”.

    Документи

    Публикувано на 04/02/2013