Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Документи     за  възлагане на обществена поръчка с наименование: “Изпълнение на проект: “Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда – Корпус 1 на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”-І-ви етап” чрез публична покана по реда на глава Осма “а” от ЗОП и във връзка с чл. 14.ал.4, т.1 от ЗОП

    Публикувано на 28/11/2013