Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Документи  за възлагане на обществена поръчка с наименование: “Еднократна доставка на компютърна техника с три обособени позиции” по реда на глава Осма “а” от ЗОП чрез публична покана.

    Публикувано на 27/01/2014