Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Документи  за възлагане на обществена поръчка с наименование: “Еднократна доставка на компютърна техника с три обособени позиции” по реда на глава Осма “а” от ЗОП чрез публична покана.

    Публикувано на 27/01/2014