Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Документи за възлагане на обществена поръчка с наименование “Доставка на Хранителни продукти за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ “Епископ Константин Преславски”. Обществената поръчка се възлага по реда на глава Осма “а” от ЗОП, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

    Публикувано на 06/08/2014