Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Документи   за възлагане на обществена поръчка с наименование “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДИКПО – Варна, структурно звено на ШУ  “Епископ Константин Преславски”. Обществената поръчка се възлага по реда на глава Осма “а” от ЗОП, във връзка с чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

    Публикувано на 08/08/2014