Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Документи    за възлагане на обществена поръчка  с наименование: “Изпълнение на СМР по сградата на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ”Епископ Константин Преславски”, съдържаща 2 обособени позиции”- Обособена позиция №1: “Покривни хидроизолации” и Обособена позиция №2:”Доставка и монтаж на дограма”. Възлагане  по реда на глава Осма “а” от ЗОП във връзка с чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП.

    Публикувано на 03/07/2013