Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Документи   за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на застрахователна услуга за сключване на корпоративна застраховка “Живот” и рента чрез публична покана по реда на Глава Осма “а” от ЗОП

    Публикувано на 25/07/2013