Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Документи    за възлагане на обществена поръчка с наименование: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДИКПО-Варна, структурнво звено на на ШУ “Епископ Константин Преславски”, съдържаща седем обособени позиции: ОП №1 “Месо и месни продукти”; ОП №2 “Мляко и млечни продукти” ; ОП №3 “Бакалски стоки и консерви” ; ОП №4 “Плодове и зеленчуци” ; ОП №5 “Риба”; ОП №6 “Готови сладкарски изделия”; ОП №7 “Хляб”. Възлагане по реда на глава Осма “а” и във връзка с чл. 14, ал.4, т2 от ЗОП.

    Публикувано на 14/08/2013