Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Документи  за възлагане на обществена поръчка за строителство  с наименование: “Подмяна на част от наличните дограми в сградите на ДИКПО-Варна”  чрез публична покана по реда на глава Осма “а” от ЗОП

    Публикувано на 01/10/2013