Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на канцеларски материали

    Документи    за възлагане на обществена поръчка с наименование:  “Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ “Епископ К. Преславски”” по реда на глава Осма”а” от ЗОП чрез публична покана и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

    Публикувано на 25/04/2014