Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на канцеларски материали

    Документи   за възлагане на обществена поръчка с наименование: “Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ “Епископ К. Преславски”

    Публикувано на 29/04/2014