Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на канцеларски материали

    Документи   за възлагане на обществена поръчка с наименование: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на структурните звена на Университета на територията на гр. Шумен” по реда на глава Осма “а” от ЗОП чрез публична покана и във връзка с чл. 14,  ал.4, т.2 от ЗОП.

    Публикувано на 17/04/2014