Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА за строително-ремонтни дейности по Корпус 1

    Документи    за възлагане на обществена поръчка с наименование: “Иизпълнение на строително-ремонтни дейности по фасадите на сградата на Корпус 1” по реда на глава Осма “а” от ЗОП чрез публична покана и във връзка с чл 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП.

    Протокол     на комисията за разглеждане и оценяване на офертите.

    Договор  за строителство с определения изпълнител.

    Публикувано на 05/08/2014