Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • СЪОБЩЕНИЕ

    Заповед № РД-10-1068/10.06.2013г. на зам.-ректора, упълномощен със заповед №РД-07-2680/28.11.2011г. на ректора за спечелиия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на складово помещение с  площ 36 кв.м. от сградния фонд на ДИКПО-Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков” №1.

    Публикувано на 12/06/2013